}

آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1375/10/03 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر
4 اصلاح ماده 3 آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1378/08/16 فصل دوم>ماده 3 ماده 3 - تأسيس بانك ايراني و تأسيس و افتتاح شعب بانكها و مؤسسات اعم از ايراني يا خارجي موكول به پيشنهاد سازمان، تأييد بانك مركزي و تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد است . >> اصلاحي
2 تصويبنامه راجع به تغيير متن تبصره 2 ماده 3 آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1376/04/30 فصل دوم>ماده 3>تبصره 2 تبصره 2 – تأسيس صرافي ها با مجوز سازمان امكان پذير است . >> اصلاحي