}

قانون استفساريه بند (‌الف) تبصره (10) قانون بودجه سال 1377 كل كشور و ماده (1) قانون بيمه همگاني خدمات‌ درماني - مصوب 3/ 8/ 1373

مصوب 1377/01/25 مجلس شوراي اسلامي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 قانون بودجه سال 1377 كل كشور 1376/11/08
3 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور 1373/08/03