}

مجاز بودن ورود 1000 دستگاه شاسي آمبولانس با حجم موتور مورد نظر اورژانس كشور با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت

مصوب 1400/06/10 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر
2 اصلاح تصويب نامه شماره 58972/60466 مورخ 1400/06/13 ( مجاز بودن ورود 1000 دستگاه شاسي آمبولانس با حجم موتور مورد نظر اورژانس كشور با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت) 1400/07/18 متن ورود (1000) دستگاه شاسي آمبولانس با حجم موتور موردنظر اورژانس كشور و در صورت ضرورت بالاي (2500) سي سي براي توليد آمبولانس با رعايت آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو، از طريق هماهنگي با وزارت صنعت، معدن و تجارت با استفاده از ظرفيت توليدكنندگان داخلي مجاز است. >> اصلاحي

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب