}

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396)

مصوب 1395/12/14 مجلس شوراي اسلامي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر
13 قانون تفسير بند (ج) ماده (112) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1399/09/11 بخش 18>ماده 112>بند ج>تفسير پاسخ: بلي >> تفسير
8 قانون اصلاح جزء (1) بند «پ» ماده (60) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1398/02/23 بخش 11>ماده 60>بند پ پ - به منظور انجام مطالعات لازم براي كاهش خطرپذيري در برابر زلزله:
1- شبكه ايستگاههاي شتاب نگاري و زلزله نگاري و پيش نشانگرهاي زلزله توسعه يابد.
2- در طي اجراي قانون برنامه استانداردسازي مصالح و روشهاي مقاوم سازي ساختماني، به صورت كامل محقق و از توليدكنندگان و ارائه كنندگان مصالح و روشهاي مذكور حمايت شود.
>> اصلاحي
7 قانون تفسير جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1397/12/21 بخش 16>ماده 88>بند ث>جزء 6>تفسير پاسخ: بلي >> تفسير
4 قانون اصلاح تبصره بند (ب) ماده (35) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1396/10/06 بخش 8>ماده 35>بند ب>تبصره تبصره - براي توسعه روشهاي آبياري نوين حداقل هشتادوپنج درصد (85 %) هزينه ها به عنوان كمك بلاعوض توسط دولت در قالب بودجه سالانه تأمين و پرداخت مي شود. >> اصلاحي
3 نامه اصلاحي ماده (30) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396) 1395/12/14 بخش 6>ماده 30 ماده 30- دولت مكلف است بررسي هاي لازم جهت برقراري عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعيض و متناسب سازي دريافت ها و برخورداري از امكانات شاغلين، بازنشستگان و مستمري بگيران كشوري و لشكري سنوات مختلف را انجام دهد. >> نامه اصلاحي

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
3 نامه اصلاحي ماده (30) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396) 1395/12/14
2 قانون بودجه سال 1396 كل كشور 1395/12/24
4 قانون اصلاح تبصره بند (ب) ماده (35) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1396/10/06
5 تصويب نامه در خصوص ضريب حقوق سال 1397 1397/02/05
6 تصويب نامه در خصوص ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت براي سال 1398 1398/01/28
7 قانون تفسير جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1397/12/21
8 قانون اصلاح جزء (1) بند «پ» ماده (60) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1398/02/23
9 قانون بودجه سال 1398 كل كشور 1397/12/21
10 قانون بودجه سال 1399 كل كشور 1398/12/26
11 تصويب نامه در خصوص اصلاح جدول شماره (4) بند (الف) ماده (8) نظام تشخيص صلاحيت كارشناسان و مشاوران 1399/01/24
12 آيين نامه اجرايي جزء (2) بند (الف) ماده (80) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1399/04/01
13 قانون تفسير بند (ج) ماده (112) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1399/09/11
14 قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور 1400/04/01

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
5 قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران 1386/04/03
17 قانون خدمت وظيفه عمومي 1363/07/29
4 قانون راجع به تعيين حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان دولت و مشمولين صندوق تأمين اجتماعي 1361/03/30
5 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه 1373/06/23
3 قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي 1383/10/22
22 قانون پولي و بانكي كشور 1351/04/18
113 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12
6 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) 1393/12/04
40 قانون مديريت خدمات كشوري 1386/07/08
6 قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي 1368/06/21
2 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور 1395/11/10
4 قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات 1389/08/05
2 اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي 1366/09/17
8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن 1387/02/25
2 قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي 1390/03/31
2 قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده هاي فني و حرفه اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجائي 1389/02/19
4 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي 1383/02/21
15 قانون ماليات بر ارزش افزوده 1387/02/17
2 قانون حفاظت در برابر اشعه 1368/01/20
2 قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام 1371/02/22
2 قانون الحاق سه تبصره به بند 12 ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1369 1379/02/18
3 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 1369/04/27
2 قانون انتقال زندانها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي موجود به خارج از شهرها 1380/09/07
2 قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور 1372/04/27
40 قانون ثبت اسناد و املاك 1310/12/26
4 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1392/10/03
8 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين 1369/08/20
2 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394/09/16
4 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي 1389/12/08
28 قانون محاسبات عمومي كشور 1366/06/01
48 قانون مالياتهاي مستقيم 1366/12/03
14 قانون مجازات اسلامي 1392/02/01
8 قانون معادن 1377/03/23
2 قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 1389/09/28
2 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه 1395/02/20
26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1380/11/27
8 قانون هدفمند كردن يارانه ها 1388/10/15
6 قانون امور گمركي 1390/08/22
2 قانون اصلاح ماده (20) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1388/02/01
2 قانون اصلاح ماده ( 60 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 1388/03/27
2 قانون اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- 1387/12/14
2 قانون اصلاح ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 1387/04/16
2 قانون اصلاح ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1384/07/26
2 قانون‌ الحاق‌ يك‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ (88) قانون‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ مالي‌ دولت 1383/09/10
2 قانون استفساريه ماده (88) قانون تنظيم بخشي از ‌مقررات مالي دولت مصوب 1380 1383/04/23
6 قانون استفساريه ماده (103) قانون تنظيم بخشي از‌ مقررات مالي دولت مصوب 1380 و بند (ح) ماده (71) ‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي ايران 1381/05/02
2 قانون استفساريه چگونگي واريز مبالغ حاصل از فروش خدمات‌ آموزشي و پرورشي به حسابهاي مربوطه توسط سازمان‌ پژوهش و برنامه ‌ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش 1381/10/15