}

قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

مصوب 1395/11/10 مجلس شوراي اسلامي


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (32) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور 1399/08/21
آيين نامه پرداخت اعضاي هيات علمي و پزشكان درماني تمام وقت 1400/05/24
ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣه ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺳﺎﺯ 1398/06/24
اصلاح تصويب نامه شماره 5736 /ت58666هـ مورخ 23 /1 /1400 با موضوع ويرايش سوم كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت 1400/05/24
اصلاح تصويبنامه شماره 5729/ت 58666هـ مورخ 23 /1 /1400 با موضوع (تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني بخش خيريه و موقوفه در سال 1400) 1400/05/24
پرداخت سهم فرانشيز پرداختي بيماران بستري در قالب نظام ارجاع از محل منابع طرح تحول سلامت 1400/05/24
تحت پوشش بيمه پايه قرار گرفتن داروي اوروليموس 1400/05/24
تصويب نامه در خصوص پرداخت مشوق براي آماده سازي و ثبت گزارش هاي ساختارمند آسيب شناسي (پاتولوژي) سرطان ها 1400/05/06
تصويب نامه در خصوص پوشش بيمه هاي پايه براي تشخيص زودهنگام در سرطان هاي روده بزرگ، پستان و دهانه رحم 1400/05/06
تصويب نامه در خصوص پوشش بيمه هاي پايه براي خدمات نازايي و ناباروري 1400/05/24
تصويب نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات سلول درماني 1400/05/24
تصويب نامه در خصوص سرانه پزشك خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال 1396 1396/03/28
تصويب نامه در خصوص محاسبه و پرداخت تعرفه پزشكان و اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغراقيايي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي زابل به صورت دو كا 1399/01/06
تصويب نامه در خصوص ميزان خودپرداخت (فرانشيز) پرداختي بيماران از ابتداي تيرماه سال 1396 1396/03/28
تعرفه هاي خدمات پرستاري در منزل براي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين تا پايان سال 1400 1400/05/24
خدمات پردازش و ذخيره سازي خون محيطي موبيليزه و مغز استخوان 1400/05/24
كاهش القايي خدمات در بخش اورژانس و كاهش ماندگاري بيماران و ارتقاي تعيين تكليف بيماران بستري زير شش ساعت 1400/05/24
مصوبه در خصوص تعيين تعرفه ارايه خدمت در بانك شير مادر جهت نوزادان نارس در بخش مراقبت ويژه نوزادان 1400/05/06
مصوبه در خصوص تعيين تعرفه خدمات روانشناسي و مشاوره در سال 1400 1400/05/06
آيين نامه (ضوابط كلي) نحوه مديريت وجوه، ذخائر و سرمايه گذاري هاي دستگاههاي اجرايي دولتي و عمومي غيردولتي فعال در قلمروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي و سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي بيمه اجتماعي و بازنشستگي كشور 1398/06/24
آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 كل كشور 1396/06/29
آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (29) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور 1397/11/10
آيين نامه اجرايي بند (ث) ماده (30) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور 1397/07/01
آيين نامه اجرايي بند (ث) ماده (7) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور 1397/03/02
آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (38) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور 1398/09/17
آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان 1398/03/05
آيين نامه اجرايي شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي 1397/10/19
آيين نامه اجرايي ماده (34) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور (نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور) 1400/02/05
آيين نامه اجرايي ماده (66) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور 1397/03/13
آيين نامه اجرايي ماده 58 قانون احكام دائمي و بند (پ) ماده 106 و ماده 109 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كشور 1397/06/27
آيين نامه فعاليت در حوزه تجهيزات پزشكي 1397/10/01
آيين نامه فعاليت در حوزه تجهيزات پزشكي 1397/10/01
آيين نامه هاي موضوع جزء (6) بند (د) ماده (16) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور - مصوب 1395 - 1396/04/25
آيين‌ نامه اجرايي ماده (17) قانون احكام دايمي برنامه‌ هاي توسعه كشور 1397/10/23
اجازه افزايش دوره تنفس تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت مجتمع صنعتي ذوب آهن پاسارگاد 1397/04/04
اختصاص معادل ريالي مبلغ پانزده ميليون (15000000) دلار از محل حساب ذخيره ارزي به منظور افزايش ايمني و مقاوم سازي مدارس و فضاهاي پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش 1400/03/24
اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل كشور 1398/04/02
اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته (شركت مادرتخصصي) 1397/11/24
اصلاح بند (3)‌ الحاقي به مصوبه شماره 51839/143905 مورخ 1394/11/5 با موضوع «افزايش مجموع دوره استفاده و تنفس تسهيلات اعطايي موضوع قوانين بودجه سالهاي 1385 و 1386 كل كشور از محل حساب ذخيره ارزي به شركت هواپيمايي ايران ايرتور» 1397/11/15
اصلاح بندهاي (الف) و (ب) ماده (1) و ماده (10) آيين نامه مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي صندوق توسعه ملي 1396/04/25
اصلاح تصويب نامه در خصوص ويرايش سوم كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت 1400/01/11
اصلاح تصويب نامه شرح خدمات سلامت در منزل به شماره 70358 /ت54240هـ مورخ 9 /6 /1396 1400/05/06
اصلاح تصويب نامه شماره 2898 /ت56403هـ مورخ 19 /1 /1398 [با موضوع تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خيريه در سال 1398] 1398/05/20
اصلاح تصويب نامه شماره 70358/ت 54240 هـ مورخ 9 /6 /1396 1399/08/25
اصلاح دستورالعمل تملك سهام بانكها و موسسات اعتباري غير بانكي 1400/01/31
اصلاح مصوبات هيئت امناي حساب ذخيره ارزي با موضوع تمديد دوره هاي تأمين مالي تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي 1398/05/14
افزايش دوره استفاده از تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت متانول كاوه براي مدت يكسال 1396/06/20
الحاق بند (3) به مصوبه در خصوص افزايش مجموع دوره استفاده و تنفس تسهيلات اعطايي موضوع قوانين بودجه سالهاي 1385 و 1386 كل كشور از محل حساب ذخيره ارزي به شركت هواپيمايي ايران ايرتور 1396/05/02
الحاق تبصره به قسمت (5) تبصره (3) جزء (د) بند 3 تصويب نامه شماره 46818/ت54240هـ مورخ 1396/4/24 [با موضوع تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1396] 1396/08/03
بخشنامه بانك مركزي در خصوص دستورالعمل تملك سهام بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي 1398/06/12
تأييد و تنفيذ عدم رعايت تقدم كسر منابع لازم براي اجراي تبصره ماده (22) آيين نامه اجرايي ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و اقدام دولت در واريز مابه التفاوت ريالي عملكرد بند (ج) تبصره (1) قانون بودجه سال 1397 كل كشور به حساب درآمد عمومي ذي ربط نزد خزانه داري كل كشور و تلقي آن به عنوان درآمد دولت 1398/01/11
تحت پوشش بيمه هاي پايه قرار گرفتن داروي سونينينيب توليد داخل 1400/05/24
تصصويب نامه در خصوص رفع موانع اجراي طرح هاي پيش آزماي طرح هاي ملي مورد تاييد شوراي عالي بيمه سلامت كشور 1400/05/24
تصميم نامه در خصوص تعيين روز هشتم ربيع الاول سالروز شهادت امام حسن عسگري و آغاز امامت حضرت ولي عصر (عج) به عنوان تعطيل رسمي 1395/11/06
تصميم هيئت امناي حساب ذخيره ارزي در خصوص تغيير دوره تأمين مالي تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت چوب فشرده خزر 1398/03/27
تصويب نامه در خصوص اصلاح تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در سال 1399 1399/11/01
تصويب نامه بانك مركزي در خصوص دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحيت حرفه اي مديران موسسات اعتباري 1398/11/15
تصويب نامه بانك مركزي در خصوص دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحيت حرفه اي مديران موسسات اعتباري 1398/11/15
تصويب نامه در خصوص ارزش نسبي كدهاي خدمات گفتار درماني با حفظ مجموع ارزش نسبي 1399/10/10
تصويب نامه در خصوص اصلاح برخي كدهاي ويرايش سوم كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت 1399/10/10
تصويب نامه در خصوص اصلاح تعرفه خدمات دندان پزشكي 1400/01/11
تصويب نامه در خصوص اصلاح ويژگي و شرح برخي كدهاي ويرايش سوم كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت 1399/11/15
تصويب نامه در خصوص افزايش دوره تنفس تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت ايران ايرتور 1397/04/04
تصويب نامه در خصوص امهال مانده تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت ملي نفت ايران به مدت دو سال 1398/10/02
تصويب نامه در خصوص پوشش بيمه اي انسولين قلمي و ليسپرو (تركيبي و سريع الاثر) و گلوليزين 1399/08/25
تصويب نامه در خصوص پوشش بيمه اي داروي ماسيتنتان از ابتداي سال 1399 1399/01/06
تصويب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در سال 1397 1397/01/29
تصويب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در سال 1398 1397/12/27
تصويب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خيريه 1396/11/04
تصويب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خيريه در سال 1397 1397/01/29
تصويب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1396 1396/03/28
تصويب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1397 1397/01/29
تصويب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1398 1397/12/27
تصويب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش عمومي غيردولتي در سال 1397 1397/01/29
تصويب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش عمومي غيردولتي، خيريه و مؤسسات دولتي غير از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1396 1396/03/28
تصويب نامه در خصوص تعرفه هاي خدمات سرپايي درمان اعتياد به مواد مخدر و روانگردان بخش دولتي، بخش عمومي غيردولتي و بخش خصوصي در سال 1396 1396/08/03
تصويب نامه در خصوص تعرفه هاي دولتي خدمات تشخيصي و درماني سال 1399 1399/02/14
تصويب نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيص درماني در بخش خصوصي در سال 1399 1399/02/07
تصويب نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در سال 1400 1400/01/11
تصويب نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خيريه در سال 1398 1397/12/27
تصويب نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خيريه و موقوفه در سال 1399 1399/02/07
تصويب نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خيريه و موقوفه در سال 1400 1400/01/11
تصويب نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1399 1399/02/07
تصويب نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1400 1400/01/23
تصويب نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش عمومي غيردولتي در سال 1398 1397/12/27
تصويب نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش عمومي غيردولتي در سال 1399 1399/02/07
تصويب نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش عمومي غيردولتي در سال 1400 1400/01/11
تصويب نامه در خصوص تعيين مبلغ جريمه مندرج در بند 2 اصلاحي ماده 44 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1395 1399/02/07
تصويب نامه در خصوص تعيين مديران عامل سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري 1396/08/17
تصويب نامه در خصوص تعيين وزيران نفت و صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزيران عضو مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1396/06/22
تصويب نامه در خصوص تغيير دوره استفاده و بازپرداخت تسهيلات اعطايي به شركت پاپيروس آريا از محل حساب ذخيره ارزي 1396/02/11
تصويب نامه در خصوص تغيير دوره تأمين مالي تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت مجتمع فولاد ذوب آهن ازنا 1398/03/27
تصويب نامه در خصوص تغيير دوره تنفس تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت ماكيان الوان از محل حساب ذخيره ارزي 1397/06/19
تصويب نامه در خصوص تغيير دوره مشاركت مدني (استفاده) از تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت سيمان تيس چابهار 1397/11/15
تصويب نامه در خصوص تغيير دوره هاي مشاركت مدني، تنفس و بازپرداخت تسهيلات اعطايي به شركت صنايع غذايي كاغذ نرمه آذربايجان 1396/08/15
تصويب نامه در خصوص تغييرات دوران مشاركت مدني و تنفس تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت كاغذ پاسارگاد مركزي 1397/11/15
تصويب نامه در خصوص تمديد سررسيد اعتبار اسنادي از محل تسهيلات حساب ذخيره ارزي (طرح هاي اولويت دار دولتي) به شركت پالايش و پژوهش خون تا پايا 1399/06/24
تصويب نامه در خصوص سقف تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در سال 1396 1396/03/28
تصويب نامه در خصوص ملاك عمل براي تعيين شهرستان هاي غيربرخوردار از اشتغال، شاخص هاي نرخ بيكاري 1399/10/14
تصويب نامه در خصوص ويرايش سوم كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت 1396/06/08
تصويب نامه درخصوص جبران بخشي از هزينه خودپرداخت (فرانشيز) معاينه (ويزيت) پزشكان عمومي بخش خصوصي شاغل در نظام ارجاع توسط سازمان بيمه سلامت ايران 1399/01/06
تصويب نامه درخصوص محاسبه و پرداخت اسناد ارسالي جابجايي پزشكان درماني و اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي در مناطق محروم به صورت دوكا 1399/01/06
تصويب نامه شوراي اقتصاد در مورد افزايش عوارض جابه جايي كالا در جاده هاي كشور 1396/04/03
تصويب نامه هيأت امناي حساب ذخيره ارزي در خصوص افزايش دوره مشاركت مدني تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت نساجي مه ريس ابهر 1397/05/29
تصويب نامه هيئت امناي حساب ذخيره ارزي در خصوص تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت زاب سان اروميه 1399/02/29
تصويب نامه هيئت امناي حساب ذخيره ارزي درخصوص افزايش دوران مشاركت مدني (استفاده)، تنفس و بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت پليمر صنعت فرس يزد 1396/03/22
تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص تعيين 10 درصد خودپرداخت (فرانشيز) معاينه سرپايي مراجعه كنندگان در طرح پزشك خانواده، روستاييان و عشاير و شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر 1399/10/10
تصويب نامه هيات درخصوص افزايش دوره مشاركت مدني و تنفس تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت سيمان منددشتي 1397/04/04
تصويبنامه در خصوص تعيين شهرستان هاي غيربرخوردار از اشتغال، شاخصها و تغييرات نرخ بيكاري شهرستان 1400/02/15
تغيير دوره تأمين مالي تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت سيمان بيارجمند 1398/04/03
تمديد سررسيد اعتبار اسنادي تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت پالايش و پژوهش خون به مدت شش ماه 1396/10/11
چگونگي تسويه اقساط معوق و اقساط سررسيد نشده تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي به طرح هاي اولويت دار دولتي 1397/02/24
حكم انتصاب آقاي دكتر اميد گيلانپور به عنوان عضو هيأت عامل صندوق توسعه ملي 1396/10/23
حكم انتصاب آقاي دكتر اميد گيلانپور به عنوان عضو هيأت عامل صندوق توسعه ملي 1396/10/23
حكم انتصاب آقاي دكتر مرتضي شهيدزاده به عنوان عضو و رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي 1396/10/23
حكم انتصاب آقاي دكتر مرتضي شهيدزاده به عنوان عضو و رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي 1396/10/23
دستورالعمل تنقيح قوانين و مقررات قضايي 1398/07/08
دستورالعمل ثبت و تكميل اطلاعات سامانه هاي قضايي 1399/06/17
دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحيت حرفه اي مديران مؤسسات اعتباري 1395/10/26
سند آمايش سرزمين 1399/12/11
سند توسعه منطقه ساحلي مكران 1398/07/22
سند راهبردي توسعه آموزش عمومي قرآن كشور 1396/09/11
عدم مغايرت مصوبه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان گيلان در خصوص پره سر با سياست هاي ابلاغي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 1398/04/31
لغو مصوبه شماره 12586 مورخ 90/01/23 هيات امناي حساب ذخيره ارزي 1399/10/08
محاسبه و عدم دريافت سود تاخير چهارساله بانك ملي ايران ناشي از استرداد تسهيلات اعطايي به شركت نفت فلات قاره از محل حساب ذخيره ارزي 1399/04/02
مصوبه در خصوص تحت پوشش بيمه قرار گرفتن واكسن هاي پنوموكوك پلي والان 1400/05/24
مصوبه در خصوص تعيين ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي 1399/08/25
مصوبه در خصوص لزوم هماهنگي و انسجام در اجراي مصوبات شوراي عالي بيمه سلامت كشور و ايجاد وحدت رويه و يكپارچه سازي ضوابط يكسان بيمه هاي پايه و تكميلي 1400/05/24
مصوبه در خصوص نسخه پيچي الكترونيكي 1400/05/06
مصوبه شوراي اقتصاد درمورد افزايش نرخ عوارض جابجايي كالا 1400/07/12
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون انطباق مصوبه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان خراسان جنوبي در خصوص شهر اسديه با سياستهاي ابلاغي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون (موضوع مصوبه 19 /5 /1398) 1398/04/31
مصوبه هيئت امناي حساب ذخيره ارزي در خصوص افزايش مجموع دوران مشاركت مدني (استفاده) و تنفس تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت سيمان تيس چابهار 1399/02/29
مصوبه هيأت امناي حساب ذخيره ارزي در خصوص تغيير دور تأمين مالي تسهيلات اعطايي به شركت مجتمع فولاد ذوب آهن ازنا 1396/01/28
مصوبه هيئت امناي حساب ذخيره ارزي در خصوص تغيير دوره تأمين مالي تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت بهاران پيمان گلستان 1398/05/28
مصوبه هيئت امناي حساب ذخيره ارزي در خصوص تغيير دوره تأمين مالي تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت كاويان بريس 1398/05/28
مصوبه هيات امناي حساب ذخيره ارزي در خصوص تغييرات دوره هاي مشاركتي مدني (استفاده) و تنفس تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت بين المللي توسعه گستر هلال خاورميانه (سيمان مارگون) 1396/10/11
معرفي اعضاي هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي و صندوق هاي تابعه براي مدت چهار سال 1396/06/08
نامه اصلاحي رديف هاي 221 الي 241 جدول پيوست موضوع بند 1 تصويب نامه شماره 98224/ت58139هـ مورخ 1399/09/01 1399/08/25

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ