}

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396)

مصوب 1395/12/14 مجلس شوراي اسلامي


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
آيين ‌نامه اجرايي طرح جايگزيني محصولات كم‌ بازده صنعتي و پرمصرف (موضوع تبصره بند (ب) ماده (46) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) 1398/10/08
آيين نامه اجرايي بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1398/04/19
آيين نامه اجرايي بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1398/04/19
آيين نامه اجرايي بند (پ) ماده (72) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1397/02/23
آيين نامه اجرايي بند (ح) ماده (92) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1400/02/29
آيين نامه اجرايي تبصره بند (ت) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1399/05/08
آيين نامه اجرايي ماده 71 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1398/02/25
آيين نامه چگونگي مراحل صدور گواهي و ميزان كمك سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) جهت انجام آزمايش هاي ژن شناسي (ژنتيك) 1397/11/24
مصوبه شماره سه جلسه بيست و دوم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات كشور (فراگيرسازي سفته و برات الكترونيكي) 1400/05/02
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص اصلاح جدول زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي اجراي طرح ساختمان سد مخزني شفارود 1397/06/26
آيبن نامه اجرايي بند (ج) ماده (63) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1399/09/26
آيبن نامه اجرايي بند (ج) ماده (63) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1399/09/26
آيين نامه اجرايي احصاي كليه استعلامات و ايجاد نظام استانداردسازي تبادل اطلاعات بين دستگاهي (موضوع تبصره «1» بند «ث» ماده 67 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا) 1397/09/24
آيين نامه اجرايي برنامه ملي بازآفريني شهري پايدار 1397/02/30
آيين نامه اجرايي برنامه ملي بازآفريني شهري پايدار 1397/02/30
آيين نامه اجرايي برنامه ملي بازآفريني شهري پايدار 1397/02/30
آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1399/07/09
آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (25) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1399/03/25
آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده 70 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1398/05/27
آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1400/07/04
آيين نامه اجرايي بند (پ) ماده (113) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1398/04/09
آيين نامه اجرايي بند (پ) ماده (63) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1398/10/04
آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1397/01/19
آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (درگاه الكترونيك استعلامات قضايي) 1399/05/26
آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (درگاه الكترونيك استعلامات قضايي) 1399/05/26
آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (63) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1397/03/13
آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1397/08/06
آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1397/08/06
آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1397/02/16
آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده 92 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1400/03/30
آيين نامه اجرايي بند (خ) ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1399/04/18
آيين نامه اجرايي بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1398/03/22
آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1397/07/15
آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1397/07/15
آيين نامه اجرايي جزء (1) بند (ب) ماده (27) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1397/04/06
آيين نامه اجرايي جزء (2) بند (الف) ماده (80) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1399/04/01
آيين نامه اجرايي جزء (2) بند (الف) ماده (80) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1399/04/01
آيين نامه اجرايي جزء (5) بند (ب) ماده (70) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1399/04/25
آيين نامه اجرايي شناسايي و توقيف اموال مديون در اجراي مفاد اسناد رسمي 1398/04/22
آيين نامه اجرايي ماده 58 قانون احكام دائمي و بند (پ) ماده 106 و ماده 109 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كشور 1397/06/27
آيين نامه اجرايي ماده 58 قانون احكام دائمي و بند (پ) ماده 106 و ماده 109 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كشور 1397/06/27
آيين نامه اجرايي واگذاري بخشي از خدمات سازمان پزشكي قانوني به گروه پزشكي معتمد 1396/10/17
آيين نامه تبليغات در حوزه پولي و بانكي كشور موضوع بند (ت) ماده (14) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1398/10/08
آيين نامه داخلي كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي 1398/03/21
آيين‌ نامه اجرايي بند (الف) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1397/11/07
آيين‌ نامه اجرايي بند (الف) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1397/11/07
آيين‌ نامه اجرايي ماده (34) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1397/11/17
آيين‌نامه اجرايي بند (پ) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1397/11/07
آيين‌نامه اجرايي ماده (101) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1397/11/28
آيين‌نامه اجرايي ماده (101) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1397/11/28
ابلاغ مصوبه شماره يك جلسه هفتم كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي مبني بر ممنوع بودن انجام استعلامات مكتوب از تاريخ 12 /10 / 1398 بين دستگاه هاي اجرايي 1398/09/30
اختصاص معادل ريالي مبلغ پانزده ميليون (15000000) دلار از محل حساب ذخيره ارزي به منظور افزايش ايمني و مقاوم سازي مدارس و فضاهاي پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش 1400/03/24
اساسنامه سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور 1396/11/04
اساسنامه شركت حمل و نقل ريلي مسافري حومه اي (سهامي خاص) 1399/09/16
اصلاح آيين نامه اجرايي جزء (5) بند (ب) ماده (70) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1399/06/26
اصلاح آيين‌ نامه اجرايي صرفه‌ جويي مصرف انرژي در ساختمان‌ ها 1397/10/23
اصلاح اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران 1396/02/13
اصلاح جدول زمان بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات مالي خارجي (فايناس) براي اجراي طرح سد و نيروگاه برق آبي نمارستاق 1396/03/01
اصلاح دستورالعمل تعيين نرخ خريد تضميني برق (موضوع مصوبه شماره 757737 مورخ 1397/12/28، شوراي اقتصاد) 1400/03/03
اصلاح ماده (3) آيين نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسكن آزادگان، جانباران و خانواده شهدا 1397/07/11
اصلاح ماده (3) آيين نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسكن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا 1396/09/19
اصلاح ماده (3) آيين نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسكن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا 1399/04/08
اصلاح ماده (3) آيين نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسكن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا 1398/03/19
اصلاح ماده (3) اصلاحي آيين نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسكن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا 1400/03/05
بخشنامه رئيس قوه قضاييه در خصوص سند امنيت قضايي 1399/07/16
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص اصلاح برخي از بندهاي دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17 در خصوص تغييرات نحوه توزيع عوارض در قانون بودجه سال 1397 1397/02/04
بخشنامه معاون اول رئيس جمهور در خصوص انتصاب بالاترين مسئول حقوقي هر يك از دستگاه هاي اجرايي ذيل قوه مجريه 1400/08/29
تصويب نامه بانك مركزي در خصوص دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحيت حرفه اي مديران موسسات اعتباري 1398/11/15
تصويب نامه در خصوص اجراي اقدامات مربوط به سند ملي كار شايسته 1398/02/29
تصويب نامه در خصوص اجراي اقدامات مربوط به سند ملي كار شايسته 1398/02/29
تصويب نامه در خصوص استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي ايجاد تاسيسات فاضلاب پنج شهر استان خوزستان (شوش،‌ انديمشك،‌ ايذه،‌ بهبهان و بستان) 1398/03/13
تصويب نامه در خصوص اصلاح جدول شماره (4) بند (الف) ماده (8) نظام تشخيص صلاحيت كارشناسان و مشاوران 1399/01/24
تصويب نامه در خصوص افزايش فوق العاده جذب كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در وزارت امور خارجه 1398/12/28
تصويب نامه در خصوص افزايش فوق العاده جذب كاركنان وزارت اطلاعات از تاريخ 1 مهر 99 به ميزان 50 درصد با تشخيص وزير اطلاعات 1399/08/28
تصويب نامه در خصوص افزايش فوق العاده جذب مورد عمل كاركنان شهرداري ها 1398/11/23
تصويب نامه در خصوص اقدام كليه دستگاه هاي اجرايي نسبت به انجام تمهيدات لازم جهت تحقق مفاد سند ملي راهبرد انرژي كشور 1396/04/28
تصويب نامه در خصوص تأسيس انجمن صنفي سراسري اشخاص حقيقي پديدآورنده آثار فرهنگي و هنري و شاغلان بخش فرهنگ و هنر و رسانه در رسته تخصصي 1398/08/19
تصويب نامه در خصوص تصميمات شوراي اجرايي فناوري اطلاعات در خصوص ارسال مصوبات دوازدهمين جلسه شورا مورخ 25 اسفند 1398 (پايگاه هاي اطلاعاتي مورد نياز در راستاي تحقق دولت الكترونيك) 1398/02/02
تصويب نامه در خصوص تعيين برنامه اجرايي طرح جامع انرژي كشور 1399/01/24
تصويب نامه در خصوص تعيين سند ارتقاي بهره‌ وري بخش كشاورزي 1400/04/09
تصويب نامه در خصوص تعيين سند ارتقاي بهره‌ وري بخش كشاورزي 1400/04/09
تصويب نامه در خصوص تعيين فهرست اولويت هاي صنعتي (با اولويت صنايع معدني) 1400/04/02
تصويب نامه در خصوص تعيين وزيران راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي به عنوان وزيران عضو شوراي پول و اعتبار 1396/06/22
تصويب نامه در خصوص ثبت اطلاعات پرداخت هاي كاركنان و مديران در سامانه ثبت حقوق و مزايا 1397/07/25
تصويب نامه در خصوص رعايت مصرف سقف برق قابل تأمين ابلاغي وزارت نيرو 1400/03/09
تصويب نامه در خصوص ساعات كار ادارات و دستگاه هاي دولتي، بانك ها، شهرداري ها و ساير مؤسسات عمومي غيردولتي كليه شهرستانهاي استان هاي خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سيستان و بلوچستان و در شهرستان هاي ساير استانها با دماي هواي بيش از (45) درجه سانتيگراد 1397/03/13
تصويب نامه در خصوص ساعات كار ادارات و دستگاه هاي دولتي، بانك ها، شهرداري ها و ساير موسسات عمومي غيردولتي 1396/04/07
تصويب نامه در خصوص سند راهبردي توسعه گردشگري 1399/04/29
تصويب نامه در خصوص ضريب حقوق سال 1397 1397/02/05
تصويب نامه در خصوص ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت براي سال 1398 1398/01/28
تصويب نامه در خصوص ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت - مصوب 1370- 1400/01/25
تصويب نامه در خصوص ضريب حقوق شاغلين مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري 1399/01/20
تصويب نامه در خصوص قيمت عرضه داخلي نفت كوره بر مبناي قيمت هاي بين المللي اين فرآورده 1399/01/06
تصويب نامه در خصوص نظام رتبه بندي معلمان 1398/09/03
تصويب نامه درخصوص آيين نامه اجرايي بند (پ) ماده (116) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1399/12/13
تصويب نامه درخصوص تعيين سقف فوق العاده جذب مورد عمل كاركنان شهرداري هاي سراسر كشور (به استثناي شهرداري تهران) 1399/06/05
تصويب نامه شوراي اقتصاد در خصوص صدور مجوز ضمانت پرداخت تعهدات قراداد خريد تضميني برق نيروگاه هاي مقياس كوچك در سه ساختگاه شهرهاي آمل و بابل 1398/10/30
تصويب نامه شوراي اقتصاد در مورد استفاده از تسهيلات مالي خارجي [فاينانس] براي اجراي طرح احداث راه آهن گرگان - بجنورد - مشهد 1396/12/21
تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص سند ارتقاي بهره وري بخش آب، برق و گاز 1400/04/09
تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص سند ارتقاي بهره وري بخش آب، برق و گاز 1400/04/09
تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص سند ارتقاي بهره وري بخش ارتباطات 1400/04/09
تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص سند ارتقاي بهره وري بخش ارتباطات 1400/04/09
تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص سند ارتقاي بهره وري بخش ساير خدمات 1400/04/09
تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص سند ارتقاي بهره وري بخش ساير خدمات 1400/04/09
تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص سند ارتقاي بهره وري بخش صنعت 1400/04/09
تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص سند ارتقاي بهره وري بخش صنعت 1400/04/09
تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص سند ارتقاي بهره وري بخش معدن 1400/04/09
تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص سند ارتقاي بهره وري بخش معدن 1400/04/09
تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص سند ارتقاي بهره وري بخش نفت 1400/04/09
تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص سند ارتقاي بهره وري بخش نفت 1400/04/09
تعيين درجه سخت و زيان آور بودن مشاغل سازمان/ واحدهاي آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري هاي كشور 1400/02/05
تعيين محدوده مناطق عملياتي دفاع مقدس، به منظور جبران عقب ماندگي برخي از استان ها 1396/09/28
تمديد مصوبه شوراي اقتصاد با موضوع استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فايناس) براي اجراي طرح احداث راه آهن كرمانشاه - خسروي 1396/12/21
تمديد مصوبه شوراي اقتصاد با موضوع استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي اجراي طرح «احداث راه آهن قزوين – رشت – انزلي – آستارا» 1396/12/21
تمديد مصوبه شوراي اقتصاد موضوع استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي اجراي طرح «احداث راه آهن شيراز - بوشهر» 1396/12/21
دستور العمل ساماندهي تعيين اوقات رسيدگي به پرونده هاي قضايي در دادگستري 1399/03/24
دستورالعمل اجرايي بند (خ) ماده (113) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1399/04/08
دستورالعمل اجرايي بند «خ» ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه 1398/06/20
دستورالعمل اجرايي سامانه كارپوشه ملي ايرانيان 1396/01/28
دستورالعمل اجرايي كنترل مجرمان حرفه‌ اي و سابقه‌ دار 1397/04/26
دستورالعمل اجرايي كنترل مجرمان حرفه‌ اي و سابقه‌ دار 1397/04/26
دستورالعمل تعيين نرخ خريد تضميني برق، موضوع بند «ت» ماده (48) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1397/12/20
دستورالعمل تنقيح قوانين و مقررات قضايي 1398/07/08
دستورالعمل حفظ كرامت و ارزش هاي انساني در قوه قضاييه 1398/04/23
دستورالعمل رسيدگي به پرونده هاي معوق و تعيين تكليف فوري آنها 1398/10/09
دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد در خصوص درخواست صدور مجوز استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) 1396/06/13
دستورالعمل نحوه نوبت‌ دهي جهت ارائه خدمات قضايي به مراجعان 1399/06/17
سند آمايش سرزمين 1399/12/11
سند ارتقاي بهره وري بخش حمل و نقل 1400/04/09
سند ارتقاي بهره وري بخش حمل و نقل 1400/04/09
سند ارتقاي بهره وري بخش ساختمان 1400/04/09
سند ارتقاي بهره وري بخش ساختمان 1400/04/09
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396) 1395/12/14
قانون تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 1398/04/24
مصوبات جلسه پانزدهم شوراي اجرايي فنّاوري اطلاعات كشور 1399/05/07
مصوبه در خصوص تعيين طرح ساماندهي گردشگري جنگل هاي شمال و شمال غرب كشور و زاگرس و سواحل شمالي و جنوبي با اولويت سواحل مكران 1400/08/09
مصوبه شوراي اقتصاد با موضوع اصلاح مصوبه هاي پيشين با موضوع طرح هاي هفتگانه فولاد استاني و طرح زغال سنگ پرورده 4 طبس 1396/10/04
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص اجراي طرح ارتقاء و توسعه تجهيزات آموزشي و پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف با استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) 1396/12/21
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص احداث بيمارستان 1000 تختخوابي قلب و عروق شهيد رجايي تهران با استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) 1396/06/13
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص احداث بيمارستان 723 تختخوابي تبريز با استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) 1396/06/13
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي اجراي طرح احداث راه آهن تهران - همدان – سنندج 1396/12/21
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص استفاده ايران از وام بانك جهاني جهت تأمين تجهيزات بهداشتي و درماني مبارزه با ويروس كرونا 1399/02/24
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص اصلاح جدول زمان بندي دريافت تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) طرح تامين و ساخت 630 دستگاه واگن براي متروي تهران 1400/03/03
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص اصلاح جدول زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي اجراي طرح توسعه نيروگاه آبي گتوندعليا 1396/12/21
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص اصلاح جدول زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي اجراي طرح سد و نيروگاه برق آبي بسته اردل توسط وزارت نيرو 1398/10/30
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص اصلاح جدول زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي احداث سد و نيروگاه چمشير 1396/12/21
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص اصلاح جدول زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي طرح خط انتقال و مدول دوم تصفيه خانه فاضلاب شهر بيرجند 1396/12/21
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص اصلاح جدول زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) طرح ساختمان سد مخزني باغان 1396/12/21
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص اصلاح جدول زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) طرح ساختماني سد مخزني دشت پلنگ 1396/12/21
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص اصلاح جدول زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات مالي خارجي فايناس طرح تدارك 150 هزار تن ريل 1400/03/03
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص اصلاح مصوبات طرح احداث راه آهن شيراز - بوشهر مرتبط با وزارت راه و شهرسازي 1397/11/08
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص اصلاح مصوبه شماره 47/111268 مورخ 1389/12/28 با موضوع اجراي طرح توسعه و بهسازي بيمارستان دكتر شريعتي با استفاده از تسهيلات بانك توسعه اسلامي 1397/03/07
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص تدارك 15 دستگاه لكوموتيو جرثقيل دار 120 تني كايرو و قطعات يدكي با استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) 1397/02/30
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص تدارك خريد قطعات بسيار ضروري ناوگان لكوموتيوهاي راه آهن جمهوري اسلامي ايران 1397/08/09
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص تمديد اجراي طرح اتصال اردبيل به شبكه ريلي با استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) 1396/12/21
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص تمديد مصوبه 46907 /100 مورخ 14 /6 /1391 شوراي اقتصاد و اصلاح جدول دريافت و بازپرداخت مصوبه موضوع احداث پروژه قطار حومه اي شهر جديد گلبهار به مشهد 1397/03/07
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص تمديد مصوبه موضوع استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي اجراي طرح احداث محور جديد راه آهن ميانه - تبريز 1396/12/21
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص تمديد و اصلاح جدول پيوست مصوبه اجراي طرح احداث فاز اول خط (6) متروي تهران توسط شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) با استفاده از تسهيلات مالي خارجي 1397/11/08
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص صدور مجوز استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فايناس) براي طرح توسعه نيروگاه دوم سد دز 1397/05/01
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص صدور مجوز استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) از بانك سرمايه گذاري زيرساخت هاي آسيايي (AIIB) براي طرح انتقال نيروي برق گيلان 1397/08/14
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص صدور مجوز استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي احداث سد و نيروگاه برق آبي بختياري 1396/12/21
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص صدور مجوز استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي تأمين هزينه اجراي پروژه بهسازي نيروگاه بخاري شهيد رجايي قزوين به ظرفيت 1000 مگاوات 1396/10/04
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص طرح تأمين ششصد و سي (630) دستگاه واگن مترو تهران در قالب كسري از (2000) دستگاه واگن مترو براي (9) كلان شهر كشور با استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) 1397/06/26
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص مجوز استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي طرح «ساخت و تجهيز بيمارستان 1000 تختخوابي شهيد بهشتي (شرق تهران)» 1398/06/11
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص مجوز تعميرات اساسي بازسازي و گارانتي عملكرد 36 دستگاه ماشين آلات خطي مكانيزه ريلي راه آهن جمهوري اسلامي ايران به وزارت راه و شهرسازي با استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) 1396/12/27
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص مجوز خريد 50 دستگاه لوكوموتيو مسافري ديزل الكتريك با قطعات يدكي به وزارت راه و شهرسازي – راه آهن جمهوري اسلامي ايران 1396/12/27
مصوبه شوراي اقتصاد در مورد اجراي طرح احداث (8) بلوك نيروگاه هاي با راندمان بالا با استفاده از تسهيلات مالي خارجي در ساختگاه هاي همدان ، سفلچگان ، بويين زهرا ، انديمشك ، تبريز ، بندرعباس ، اميديه و خرم آباد 1397/05/01
مصوبه شوراي اقتصاد در مورد احداث بيمارستان 1216 تختخوابي نمازي شيراز با استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فايناس) 1396/06/13
مصوبه شوراي اقتصاد در مورد استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فايناس) بانك جهاني براي خريد تجهيزات و ملزومات پزشكي نظام سلامت به منظور مقابله با بيماري كوويد 19 1400/07/12
مصوبه شوراي اقتصاد در مورد اصلاح جدول دريافت و بازپرداخت تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي طرح احداث سد و نيروگاه برق آبي خرسان 3 1397/05/01
مصوبه شوراي اقتصاد در مورد اصلاح جدول زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات مالي خارجي (فايناس) براي اجراي طرح سد و نيروگاه برق آبي بسته اردل 1396/03/01
مصوبه شوراي اقتصاد در مورد اصلاح جدول زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي اجراي طرح مطالعه و بازسازي تأسيسات فاضلاب شهر اصفهان 1396/03/01
مصوبه شوراي اقتصاد در مورد اصلاح جدول زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي احداث سد و نيروگاه چشمير 1397/08/14
مصوبه شوراي اقتصاد در مورد اصلاح جدول زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي طرح انتقال نيروي برق مازندران 1396/10/04
مصوبه شوراي اقتصاد در مورد اصلاح جدول زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي طرح تكميل تاسيسات فاضلاب غرب اهواز 1396/10/04
مصوبه شوراي اقتصاد در مورد اصلاح جدول زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي طرح ساختمان سد مخزني شفارود 1396/10/04
مصوبه شوراي اقتصاد در مورد اصلاح مصوبه شماره 111263 /47 مورخ 28 /12 /1389 با موضوع (جدول زمانبندي دريافت و باز پرداخت تسهيلات مالي خارجي (فايناس) براي احداث راه آهن دوم قم - اصفهان) 1400/07/12
مصوبه شوراي اقتصاد در مورد تمديد مصوبه شماره 45639 مورخ 27 خرداد 1394 شورا و اصلاح جدول دريافت و بازپرداخت مصوبه موضوع خط 2 قطار شهري كرج و حومه 1397/03/07
مصوبه شوراي اقتصاد در مورد صدور مجوز استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فايناس) براي تامين هزينه اجراي پروژه بهسازي نيروگاه بخاري شهيد مفتح همدان به ظرفيت 1000 مگا وات 1396/10/04
مصوبه شوراي اقتصاد درخصوص اصلاح جدول زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات مالي خارجي (فايناس) براي اجراي طرح انتقال نيروي برق مازندران موضوع مصوبه شماره 1624495 مورخ 1396/10/19 1399/06/24
مصوبه شوراي اقتصاد درمورد اصلاح جدول زمان بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي طرح جامع احداث شبكه انتقال و فوق توزيع برق شهر مشهد 1397/03/07
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص سياست گذاري و برنامه ‌ريزي كلان بين دستگاه هاي اجرايي در جهت رسيدگي به وضع جامعه روستايي و عشاير كوچ نشين ايران 1398/11/12