قانون اصلاح تبصره (1) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداريها

مصوب 1380/01/22 مجلس شوراي اسلامي


نوع سند:

شماره صفحه