قانون تقسيمات كشور و وظايف فرمانداران و بخشداران

مصوب 1316/08/16 مجلس شوراي ملي


شماره صفحه