مقررات تاسيس و فعاليت موسسات بيمه در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1379/06/02 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1379/06/02
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:24117/ت 22117ه تاریخ ابلاغ:1379/06/08
مرجع ابلاغ: تاريخ اجرا:1379/07/05
شماره روزنامه رسمي:16179 تاریخ روزنامه رسمي:1379/06/20
آخرین وضعیت:مصوبات "مجمع تشخیص مصلحت نظام " همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت