اجازه واردات درصدي از كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي

مصوب 1377/11/14 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1377/11/14
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:73577/ت 20628ه تاریخ ابلاغ:1377/11/20
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1377/11/20
شماره روزنامه رسمي:نامعلوم تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت:محرمانه همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


( رياست جمهوري )دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي

گیرندگان رونوشت