آئين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1372/12/23 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي تاريخ تصويب:1372/12/23
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:16448/ت253ك تاریخ ابلاغ:1373/02/10
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1373/03/04
شماره روزنامه رسمي:14323 تاریخ روزنامه رسمي:1373/02/19
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


( رياست جمهوري )دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي

گیرندگان رونوشت