مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1373/02/19 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي تاريخ تصويب:1373/02/19
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:33431/ت24ك تاریخ ابلاغ:1373/03/16
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1373/04/16
شماره روزنامه رسمي:14354 تاریخ روزنامه رسمي:1373/03/31
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


( رياست جمهوري )دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي

گیرندگان رونوشت