آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

مصوب 1373/01/14 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1373/01/14
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:1395/ت16هـ تاریخ ابلاغ:1373/02/06
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1373/03/04
شماره روزنامه رسمي:14323 تاریخ روزنامه رسمي:1373/02/19
آخرین وضعیت:سازمانهاي مستقل همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت بازرگاني

گیرندگان رونوشت