آيين نامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1373/07/09 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران تاريخ تصويب:1373/07/09
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:27115/ت 94ك تاریخ ابلاغ:1373/08/22
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1373/09/16
شماره روزنامه رسمي:14483 تاریخ روزنامه رسمي:1373/08/30
آخرین وضعیت:مصوبات "مجمع تشخیص مصلحت نظام " همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت