ضوابط ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1374/02/04 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي تاريخ تصويب:1374/02/04
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:21453/ت15011ك تاریخ ابلاغ:1374/02/30
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1374/03/24
شماره روزنامه رسمي:14630 تاریخ روزنامه رسمي:1374/03/08
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


( رياست جمهوري )دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي

گیرندگان رونوشت