قانون الحاق يك تبصره به قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361/12/16 مجلس شوراي اسلامي

مصوب 1367/08/19 مجلس شوراي اسلامي


مشخصات کلی


نوع قانون:عادي طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:مجلس شوراي اسلامي تاريخ تصويب:1367/08/19
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:84224/ق60 تاریخ ابلاغ:1367/09/12
مرجع ابلاغ:نخست وزير تاريخ اجرا:1367/10/03
شماره روزنامه رسمي:12754 تاریخ روزنامه رسمي:1367/09/17
آخرین وضعیت:محرمانه همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

گیرندگان رونوشت


اداره كل قوانين و مقررات كشور
دفتر هيأت دولت
روزنامه رسمي