قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1372/06/07 مجلس شوراي اسلامي


مشخصات کلی


نوع قانون:عادي طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:مجلس شوراي اسلامي تاريخ تصويب:1372/06/07
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:9593 تاریخ ابلاغ:1372/06/30
مرجع ابلاغ:رئيس جمهور تاريخ اجرا:1372/08/01
شماره روزنامه رسمي:14150 تاریخ روزنامه رسمي:1372/07/15
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


دفتر رئيس جمهور

گیرندگان رونوشت