قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

مصوب 1380/11/27 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي


مشخصات کلی


نوع قانون:عادي طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تاريخ تصويب:1380/11/27
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:7‏0‏9‏7‏5‏ تاریخ ابلاغ:1380/12/19
مرجع ابلاغ:رئيس جمهور تاريخ اجرا:1381/01/01
شماره روزنامه رسمي:16628 تاریخ روزنامه رسمي:1381/01/14
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
كليه وزارتخانه ها,سازمان ها,موسسات دولتي,نهاد هاي انقلاب اسلامي و استانداري هاي سراسر كشور
مجمع تشخيص مصلحت نظام
ديوان محاسبات
اداره كل حقوقي
اداره كل قوانين و مقررات كشور
اداره كل امور مجلس
روزنامه رسمي
دفتر معاون اول رئيس جمهور
اداره قوانين مجلس شوراي اسلامي