قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

مصوب 1395/11/10 مجلس شوراي اسلامي


مشخصات کلی


نوع قانون:عادي طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:مجلس شوراي اسلامي تاريخ تصويب:1395/11/10
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:1054 تاریخ ابلاغ:1396/01/16
مرجع ابلاغ:رئيس مجلس شوراي اسلامي تاريخ اجرا:1396/01/01
شماره روزنامه رسمي:20994 تاریخ روزنامه رسمي:1396/01/20
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت