آيين نامه معاملاتي سازمانهاي مناطق آزاد قشم ، چابهار و كيش

مصوب 1374/05/23 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

آيين‌نامه معاملاتي سازمانهاي مناطق آزاد قشم، چابهار و كيش
مصوب 1374,05,23
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)

اين مصوبه به موجب بند (23) پيوست (1)، مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، كل مصوبه نسخ (نسخ ضمني و با اجرا منتفي) شده است.
*)

اين مصوبه به موجب بند (23) پيوست (1)، مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، كل مصوبه نسخ (نسخ ضمني و با اجرا منفي) شده است.

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ ۲۳/۵/۱۳۷۴با توجه به اختيار تفويضي هيات وزيران (‌موضوع تصويبنامه شماره ۱۶۶۳۲/ت۳۰ هـ مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۳) به استناد بند «‌الف» ماده (۴) قانون «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري‌اسلامي ايران» - مصوب ۱۳۷۲ - «‌آيين‌نامه معاملاتي سازمانهاي مناطق آزاد قشم، كيش و چاه‌بهار» را به شرح زير تصويب نمودند:

فصل اول - كليات:

ماده ۱ - كليه معاملات سازمان منطقه آزاد كه در اين آيين‌نامه به اختصار «‌سازمان» ناميده مي‌شود اعم از خريد و فروش، اجاره، استيجاره، پيمانكاري و اجرت‌ كار طبق مفاد اين آيين‌نامه انجام مي‌شود.

تبصره - موارد مشمول مقررات آيين‌نامه استخدامي و پرداخت‌هاي پرسنلي همچنين خريد كالا به منظور فروش (‌فعاليت‌هاي تجاري و بازرگاني) از شمول ‌مقررات اين آيين‌نامه مستثني خواهند بود.

فصل دوم - نصاب معاملات:

ماده ۲ - معاملات سازمان از نظر مبلغ و نحوه انجام آن به سه دسته كوچك، متوسط و عمده تقسيم مي‌شوند.

‌الف - معاملات كوچك:
‌معاملاتي است كه مبلغ آنها از دو ميليون ريال تجاوز نكند.

ب - معاملات متوسط:
‌معاملاتي است كه مبلغ آنها از دو ميليون ريال بيشتر باشد و از پنجاه ميليون ريال تجاوز نكند.

ج - معاملات عمده:
‌معاملاتي است كه مبلغ آنها از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد.

ماده ۳ - مبناي نصاب در خريد براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ معامله و در معاملات عمده مبلغ برآورد طبق نظر بالاترين مسوول واحد خريد است و‌ مبناي نصاب در فروش، مبلغ ارزيابي كارشناس منتخب كميسيون معاملات است.

تبصره - تقسيم و تجزيه مبلغ خريد كالا توسط مأمور خريد و انجام آن به دفعات به منظور استفاده از حد نصاب كمتر ممنوع است.

فصل سوم - روش انجام معاملات:

ماده ۴ - در معاملات كوچك مأمور خريد بايد حداقل به سه نفر فروشنده يا خريدار يا انجام دهنده كار مراجعه نموده و پس از تحقيق كامل در مورد بهاي كالا يا‌ اجرت انجام كار، معامله را با رعايت صرفه و صلاح سازمان انجام دهد و مراتب را طي گزارش كتبي مبتني بر نامه و آدرس كامل پيشنهاد دهندگان قيمت و‌قيمت‌هاي پيشنهادي و با ذكر نام و نام خانوادگي خود تاييد و امضاء نمايد.

ماده ۵ - در معاملات متوسط مأمور خريد بايد از فروشندگان كالا يا انجام‌دهندگان كار مورد احتياج كه عده آنها كمتر از سه نفر نباشد از هر كدام روي برگ جداگانه‌ استعلام بهاي كتبي به عمل آورد به اين ترتيب كه مأمور خريد نوع كالا يا كار مورد معامله و مقدار و مشخصات آن را بطور كامل در برگ استعلام بها تعيين و ‌فروشنده كالا يا انجام دهنده كار حداقل بهاي آن را با قيد مدت اعتبار بهاي اعلام شده در آن تصريح و با ذكر كامل نشاني خود و تاريخ امضاء نمايد، مأمور خريد ‌بايد ذيل برگهاي استعلام بها اعلام نمايد كه استعلام به وسيله او به عمل آمده با قيد تاريخ و نام و نام خانوادگي و سمت خود امضاء كند.

تبصره - در مواردي كه فروشنده يا انجام دهنده كار در محل كمتر از سه نفر باشد، مأمور خريد بايد ضمن اخذ استعلام بها از اشخاص موجود در محل، مراتب را‌ كتباً به مسؤول خود گزارش دهد و در صورت تاييد موضوع توسط مديرعامل يا فرد تعيين شده توسط وي نسبت به انجام معامله با رعايت صرفه و صلاح‌ سازمان اقدام نمايد.

ماده ۶ - در مورد معاملات عمده سازمان بايد از طريق مناقصه عمومي يا مناقصه محدوده با تشخيص مدير عامل اقدام نمايد.

‌الف - مناقصه عمومي:
‌مناقصه عمومي مستلزم انتشار آگهي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار بوده و بر حسب اهميت با تشخيص كميسيون معاملات بايد در يك يا چند نوبت منتشر‌شود.

ماده ۷ - در آگهي مناقصه بايد نكات زير تصريح گردد:
۱ – ۷- نوع و ميزان و محل تحويل كالا يا خدمات
۲ – ۷- مدت قبول پيشنهادها از تاريخ انتشار آگهي يا تاريخ دعوتنامه
۳ – ۷- محل اخذ برگ شرايط و مشخصات معامله و محل تسليم پيشنهادها
۴ - ۷ ذكر اينكه معامله طبق شرايط مندرج در برگ شرايط و مشخصات معامله صورت خواهد گرفت.

ماده ۸ - در برگ شرايط و مشخصات معامله درج موارد زير الزامي است:

۱ - ۸ - ذكر اينكه به پيشنهادهاي مشروط، مبهم و فاقد سپرده، همچنين پيشنهادهايي كه بعد از مدت مقرر در آگهي واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۲ - ۸ - ذكر اينكه سازمان در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادها مختار است.

۳ - ۸ - قيد مبلغ سپرده شركت در مناقصه كه در صورت استنكاف پيشنهاددهنده از انجام معامله به نفع سازمان ضبط خواهد شد. ميزان مبلغ سپرده مذكور ‌توسط كميسيون معاملات تعيين ميشود كه بايد به صورت وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي بدون قيد و شرط باشد.

۴ - ۸ - تصريح نسبت به مبلغ سپرده حسن انجام معامله كه ميزان و نوع آن توسط كميسيون معاملات تعيين و به تاييد مدير عامل خواهد رسيد.

۵ - ۸ - قيد ميزان سپرده حسن انجام كار كه معادل ده درصد مبلغ معامله بوده و بايد از كليه پرداختها كسر گردد.

۶ - ۸ - قيد اينكه سازمان مجاز خواهد بود تا ۲۵ درصد از ميزان كالا يا خدمات موضوع معامله را بدون تغيير ساير شرايط كسر يا اضافه نمايد.

۷ - ۸ - قيد ميزان پيش پرداخت در خريد كالا يا خدمات كه نبايد از ۲۵ درصد مبلغ كل معامله تجاوز نمايد و منحصراً در قبال ضمانتنامه بانكي پرداخت گردد.‌ ميزان پيش پرداخت و نوع تضمين كه بايد از طرف معامله اخذ شود با تصويب هيات مديره قابل تغيير است.

۸ - ۸ - در مواردي كه احتياج به نمونه كالا باشد، لازم است موضوع ارايه قبلي نمونه كه بايد مورد تاييد قرار گيرد در برگ شرايط و مشخصات معامله تصريح ‌گردد.

۹ - ۸ - ذكر نكات ديگر از قبيل حداكثر مدت بررسي پيشنهادها، ترتيب پرداخت ماليات و بيمه و عوارض مربوط به معامله و هزينه‌هاي ثبتي و آگهي، لزوم مهر ‌و امضاي كليه مدارك توسط مقام يا مقامات مسؤول پيشنهاددهنده و هر نكته ديگري كه به نظر سازمان درج آن در برگ شرايط و مشخصات ضروري باشد.

ماده ۹ - مسوول بازرگاني سازمان در صورت درخواست كميسيون معاملات بايد نرخ يا نرخهاي عادله كالا يا خدمات موضوع معامله را به وسايل مطمئن ‌استعلام نموده و در روز تشكيل جلسه كميسيون معاملات با توجه به نرخهاي عادله مذكور نسبت به پيشنهادهاي رسيده اظهار نظر و تصميم مقتضي اتخاذ ‌خواهد نمود.

ماده ۱۰ - كميسيون معاملات بايد در روز و ساعت مقرر در آگهي مناقصه يا مزايده يا دعوتنامه، پيشنهادهاي رسيده را مفتوح و مورد بررسي قرار دهد و ‌مشخصات عمده پيشنهادها را در صورت جلسه قيد نمايد. چنانچه تعداد پيشنهادها از سه مورد كمتر باشد بايد پيشنهادهاي رسيده طي نامه به پيشنهاددهندگان‌ مسترد شده و مناقصه يا مزايده تجديد گردد و در مرحله بعدي هر چند تعداد پيشنهادها كمتر از سه فقره باشد تصميم لازم اتخاذ گردد.

تبصره - اگر در نتيجه انتشار آگهي، پيشنهادي نرسد يا قيمتهاي پيشنهادي به نظر كميسيون معاملات از حدود اعتدال خارج باشد، كميسيون مي‌تواند ضمن تنظيم‌ صورتجلسه مجوز انجام معامله را به طريق ديگر پس از تاييد مديرعامل صادر نمايد.

ماده ۱۱ - كميسيون معاملات موظف است چنانچه پيشنهادي فاقد يكي از شرايط مندرج در آگهي يا برگ شرايط و مشخصات يا مغاير با مفاد اين آيين‌نامه باشد‌ به آن ترتيب اثر ندهد مگر آنكه شرط مزبور به تشخيص كميسيون، تأثير اساسي و مهمي در انجام معامله نداشته باشد.

ماده ۱۲ - پس از اعلام نتيجه و تعيين برنده مناقصه يا مزايده، چنانچه به عللي، برنده حاضر به انجام معامله نشود يا ظرف مدت مقرر كالاي يا خدمات مورد‌ معامله تحويل نگردد يا به هر طريق ديگر برنده مزايده از انجام تعهد خودداري كند سپرده وي به نفع سازمان ضبط خواهد شد و معامله با برنده دوم مناقصه يا‌ مزايده انجام مي‌شود. خريد كالاي يا خدمات از نفر دوم در صورتي ميسر است كه تفاوت بهاي پيشنهادي نفر دوم با نفر اول زيادتر از مبلغ سپرده برنده نباشد و‌همين ترتيب در رابطه يا نفر سوم در صورت استنكاف نفر دوم از انجام معامله قابل اجراست.

ماده ۱۳ - پيشنهادهاي نفرات چهارم به بعد پس از خاتمه جلسه كميسيون معاملات مسترد خواهد شد ولي سپرده نفرات دوم و سوم نبايد قبل از انعقاد قرارداد با ‌برنده اول و حصول اطمينان از تحويل و تحول بهاي مورد معامله و اجناس يا شروع انجام خدمات مسترد گردد.

ب - مناقصه محدود:

ماده ۱۴ - دعوتنامه شركت در مناقصه محدود براي اشخاصي ارسال مي‌شود كه صلاحيت آنها براي شركت در مناقصه مورد نظر طبق شرايط عمومي پيمان ‌سازمان برنامه و بودجه قبلاً توسط كميسيون معاملات تشخيص داده شده و نام آنها در فهرست واجدين صلاحيت درج شده باشد.

ماده ۱۵ - مقررات مربوط به مناقصه عمومي در صورتي كه با مقررات مناقصه محدوده مغاير نباشد، در مناقصه محدود نيز لازم‌الرعايه است.

فصل چهارم - كميسيون معاملات:

ماده ۱۶ - به منظور تصميم‌گيري در خصوص معاملات عمده كميسيوني به عنوان «‌كميسيون معاملات» مركب از نماينده مديرعامل و معاون اداري و مالي‌ سازمان و يك نفر از مسوولين سازمان به انتخاب مديرعامل تشكيل مي‌شود. اعضاي كميسيون معاملات بايد ترجيحاً واجد صلاحيت و اطلاعات كافي در‌ رشته‌هاي مالي، بازرگاني و فني باشند.

ماده ۱۷ - رييس كميسيون معاملات از بين سه نفر عضو كميسيون و با حكم مديرعامل انتخاب مي‌شود و داراي مسؤوليتهاي زير است:
۱ - ۱۷ - دعوت و تشكيل و اداره جلسات كميسيون معاملات.
۲ - ۱۷ - ابلاغ مصوبات كميسيون معاملات به مسؤولين ذي‌ربط در سازمان.
۳ - ۱۷ - نگهداري و ضبط اسناد و صورتجلسه كميسيون معاملات.

ماده ۱۸ - همچنين كميسيون معاملات مي‌تواند از هر يك از روساي مذكور تقاضا نمايد شخصاً يا به وسيله نماينده خود در جلسات ذي‌ربط شركت نموده و‌اظهار نظر نمايند. همچنين هر يك از واحدها يا نمايندگان مجاز آنها مي‌توانند در مورد معاملات مربوط به حوزه مسؤوليت خود در كميسيون حضور يافته و ‌توضيحات لازم را ارايه نمايند.
‌واحدهايي كه با تصميم كميسيون معاملات موافقت نداشته باشند مي‌توانند به صورت كتبي دلايل عدم موافقت خود را به كميسيون معاملات اعلام كنند و‌ چنانچه كميسيون معاملات متقاعد نشود بايد موضوع را براي اخذ تصميم نهايي به مديرعامل گزارش دهند.

ماده ۱۹ - تصميمات كميسيون معاملات با اكثريت آرا معتبر و قابل اجراست. عضوي كه در اقليت قرار مي‌گيرد بايد نظر خود را مستدلاً در صورتجلسه كميسيون ‌درج نموده و امضاء نمايد و چنانچه لازم بداند مي‌تواند از رييس كميسيون تقاضا نمايد كه موضوع به مدير عامل گزارش شود.

فصل پنجم - مزايده:

ماده ۲۰ - در مورد معاملات كوچك مأمور فروش مكلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقيق كامل از بها با رعايت صرفه سازمان معامله را انجام ‌دهد و سند مربوط را با قيد اينكه معامله با بيشترين بهاي ممكن انجام شده است و با ذكر نام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ امضاء كند.

ماده ۲۱ - در مورد معاملات متوسط حراج به شرح زير انجام خواهد شد:
‌الف - اطلاعات كلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و ساير شرايطي كه لازم باشد بايد با آگهي در روزنامه يا به‌ وسايل و طرق انتشاراتي ديگر يا از طريق صدا و سيما يا الصاق آگهي در معابر به اطلاع عمومي برسد.
ب - مورد معامله بايد قبلاً به وسيله كارشناس منتخب سازمان ارزيابي شود و حراج از بهاي تعيين شده شروع گردد و به خريداري كه بالاترين بها را پيشنهاد كند ‌واگذار شود و اگر حداقل به قيمت ارزيابي شده داوطلب پيدا نشود، مجدداً بايد ارزيابي شود.

ماده ۲۲ - در مورد معاملات عمده انتشار آگهي مزايده به شرح زير به عمل مي‌آيد:
‌الف - در آگهي مزايده شرايطي كه طبق اين آيين‌نامه براي آگهي مناقصه پيش‌بيني شده، در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد بايد رعايت شود.
ب - مقرراتي كه در اين آيين‌نامه در مورد ترتيب تشكيل كميسيون معاملات و اتخاذ تصميم در كميسيون مذكور و اجراي تصميم كميسيون و انعقاد قرارداد و ‌تحويل مورد معامله معين شده در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد بايد اجرا شود.

فصل ششم - ترك تشريفات مناقصه يا مزايده:

ماده ۲۳ - در موارد زير سازمان مي‌تواند معاملات را بدون رعايت تشريفات مناقصه يا مزايده يا استعلام بهاي كتبي يا حراج انجام دهد.

۱ - ۲۳ - خريد اموال و خدمات حقوقي كه به تشخيص مدير عامل سازمان منحصربفرد باشد.

۲ - ۲۳ - خريد و استجاره اموال غير منقول كه طبق نظر كارشناس منتخب مديرعامل سازمان و تصويب كميسيون معاملات انجام خواهد شد.

۳ - ۲۳ - خريد خدمات هنري و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسان كه پس از گزارش واحد تقاضاكننده يا تاييد كميسيون معاملات و تصويب مديرعامل ‌سازمان انجام خواهد شد.

۴ - ۲۳ - خريد كالاهاي انحصاري دولتي و كالاهايي كه داراي فروشنده انحصاري است و براي آنها از طرف مراجع ذيربط نرخهاي معيني تعيين و اعلام شده‌ است.

۵ - ۲۳ - خريد كالاهاي ساخت كارخانه‌هاي داخلي و كرايه حمل و نقل بار از طريق زميني كه از طرف دستگاههاي دولتي ذيربط براي آنها نرخ تعيين شده باشد.

۶ - ۲۳ - كرايه حمل و نقل هوايي، دريايي، هزينه مسافرت و نظاير آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

۷ - ۲۳ - معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي يا شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي ‌تابع سازمانهاي مناطق آزاد باشند. در مورد معاملات موضوع اين بند فروشنده بايد مورد معامله را در اختيار داشته و توليدكننده يا انجام دهنده آن باشد يا اين كه‌وظيفه تهيه و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.

۸ - ۲۳ - در مورد تعمير ماشين‌آلات ثابت و متحرك به تشخيص و مسووليت مدير عامل سازمان.

۹ - ۲۳ - در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين‌آلات ثابت و متحرك موجود همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه‌گيري‌ دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن با تعيين بهاي مورد معامله حداقل به وسيله يك نفر خبره و متعهد رشته مربوط به انتخاب مديرعامل ‌سازمان.

۱۰ - ۲۳ - در رابطه با چاپ و صحافي.

ماده ۲۴ - در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده به تشخيص مديرعامل ميسر يا به مصلحت نباشد، با پيشنهاد مديرعامل و با رعايت صرفه و صلاح سازمان، ‌نحوه انجام اين گونه معاملات را هياتي سه نفره متشكل از مدير عامل و يكي از اعضاي هيئت مديره هر سازمان و يك نفر منتخب شوراي عالي (‌دبيرخانه) تعيين ‌و اعلام خواهند نمود.

فصل هفتم - شرايط انعقاد قرارداد:

ماده ۲۵ - معاملات عمده در رابطه با پيمانكاري بطور اعم و در رابطه با ساير موارد به تشخيص كميسيون معاملات بايد از طريق انعقاد قرارداد صورت گيرد.

ماده ۲۶ - در متن قراردادهاي منعقد شده مربوط به معاملات عمده درج نكات ذيل ضروري است:

۱ - ۲۶ - نوع و مقدار و ميزان كالا يا خدمات مبتني بر مشخصات كامل.

۲ - ۲۶ - مدت قرارداد و پيش‌بيني جريمه تأخير در انجام تعهدات طرف قرارداد.

۳ - ۲۶ - در مواردي كه احتياج به نمونه جنس باشد لزوم تحويل موضوع قرارداد طبق نمونه مهر و امضاء شده توسط طرف قرارداد و كميسيون معاملات در‌قرارداد تصريح گردد.

۴ - ۲۶ - در قرارداد بايد تصريح شود كه طرف قرارداد، از مشخصات كالا يا كار مورد معامله و مقتضيات و شرايط محل تحويل كالا يا انجام خدمات اطلاع كافي ‌داشته و نمي‌تواند تحت عنوان عدم اطلاع از انجام تعهدات خود متعذر شود.

۵ - ۲۶ - در قرارداد بايد تصريح گردد كه سازمان مخير است تا ۲۵ درصد از ميزان كالا يا خدمات موضوع معامله را بدون تغيير ساير شرايط كسر يا اضافه نمايد.

۶ - ۲۶ - در قرارداد بايد بطور صريح مبلغ كل مورد معامله و ترتيب پرداخت آن قيد گردد و چنانچه مبلغ كل قرارداد متكي به اجزاي اساسي از قبيل هزينه كار ‌يا قيمت مصالح و غيره باشد، نسبت هر يك از اجزا و مبلغ تضميني آن قيد گردد و در مواردي كه معامله براساس واحد بها صورت مي‌گيرد واحد بها تصريح‌ شود و در رابطه با قراردادهاي پيمانكار مديريتي و يا قراردادهاي اماني بايد درصد حق‌الزحمه و حداكثر هزينه موضوع قرارداد ذكر گردد.

۷ - ۲۶ - با توجه به مقتضيات كار و چنانچه در آگهي يا برگ شرايط و مشخصات معامله لزوم تاديه پيش‌پرداخت قيد شده باشد بايد ميزان پيش‌پرداخت و نحوه ‌استهلاك و تصفيه آن در قرارداد درج گردد.

۸ - ۲۶ - نوع و مبلغ سپرده حسن انجام معامله و نحوه آزادسازي سپرده مزبور.

۹ - ۲۶ - ميزان سپرده حسن انجام كار و نحوه آزادسازي سپرده مذكور.

۱۰ - ۲۶ - قيد اين مطلب كه پرداخت ماليات، بيمه و هرگونه عوارض طبق قوانين و مقررات مربوط بر عهده طرف ذي‌ربط خواهد بود.

۱۱ - ۲۶ - حق ارجاع به حكميت در هيچ يك از قراردادهاي مجاز نيست مگر آنكه موضوع به تصويب هيئت مديره سازمان رسيده باشد.

فصل هشتم - ترتيب تحويل كالا يا خدمت:

ماده ۲۷ - تحويل مورد معامله به شرح زير بايد انجام شود.
‌الف - در مورد معاملات كوچك به وسيله و مسووليت انباردار يا تحويل گيرنده كار حسب مورد.
ب - در مورد معاملات متوسط به وسيله و مسووليت انباردار يا تحويل گيرنده كار و نماينده قسمت تقاضا كننده.
ج - در مورد معاملات عمده به وسيله و مسووليت انباردار يا تحويل گيرنده كار و نماينده قسمت تقاضاكننده و نماينده ديگري كه از طرف سازمان تعيين خواهد ‌شد.

ماده ۲۸ - براي كالاهاي تحويل شده در تمام موارد بايد قبض انبار كه داراي شماره مسلسل باشد صادر گردد و به امضاي انباردار برسد و در دفتر انبار ثبت و ‌شماره ثبت دفتر انبار روي قبض قيد گردد.

تبصره - در مواردي كه كالا به انبار تحويل نمي‌گردد، حسب مورد بايد به وسيله تحويل گيرنده تكاليف مربوط به انباردار انجام شود و رسيد يا صورتمجلس‌ مربوط مبناي صدور قبض و حواله انبار خواهد شد.

ماده ۲۹ - در صورتي كه در شرايط معامله يا شرايط عمومي پيمان براي تحويل مورد معامله علاوه بر آنچه كه در مواد ۲۶ و ۲۷ اين آيين‌نامه تعيين شده،‌ تكاليف ديگري نيز پيش‌بيني شده باشد، بايد اجرا شود.

ماده ۳۰ - در مواردي كه بين مسوولان تحويل مورد معامله مذكور در بندهاي ب و ج ماده ۲۷ از لحاظ مشخصات و ساير مسايل مربوط به كار يا كالاهايي كه بايد ‌تحويل گرفته شود اختلاف نظر باشد، هر يك از مسوولان مذكور نظر خود را در صورتمجلس قيد خواهند كرد و موضوع جهت اتخاذ تصميم نهايي در مورد‌تحويل يا عدم تحويل به كميسيون معاملات ارايه مي‌شود و كميسيون مكلف است در اسرع وقت نسبت به موضوع اعلام نظر نمايد.

فصل نهم - ساير مقررات:

ماده ۳۱ - خريدها و معاملات خارجي تا سقف يك ميليون دلار پس از اخذ حداقل سه فقره استعلام بها از فروشندگان يا خريداران خارجي يا درج كامل شرايط‌ معامله، مشخصات كالا يا خدمت و نحوه حمل، همچنين مدارك مربوط شامل (‌تلكس- فاكس و نامه) توسط مدير بازرگاني سازمان بررسي و جدول مقايسه ‌قيمت توسط نامبرده تهيه و جهت اتخاذ تصميم به كميسيون معاملات ارسال مي‌شود. خريدها و معاملات خارجي بيشتر از مبلغ يك ميليون دلار از طريق ‌مناقصه بين‌المللي و پس از تصويب كميسيون معاملات و تأييد مديرعامل صورت مي‌گيرد.

ماده ۳۲ - فروش اموال و خدمات از طرف سازمان منوط به تاييد كميسيون معاملات و تصويب هيات مديره سازمان است.

اين تصويبنامه در تاريخ ۵/۷/۱۳۷۴ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رييس جمهور– حسن حبيبي

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0