تعيين قيمت خودروهاي خريداري شده از منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار

مصوب 1379/03/01 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تعيين قيمت خودروهاي خريداري شده از منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار  
مصوب 1379,03,01
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)

اين مصوبه به موجب بند (80) پيوست (1)، مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، كل مصوبه نسخ (نسخ ضمني و با اجرا منتفي) شده است.
*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تاخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولتي نيز كاشف اين معناست ، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1379/3/1 بنا به پيشنهاد شماره 1/16229 مورخ 1378/12/3 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (6) مصوبه ‌مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز - مصوب 1374 - تصويب نمود:
‌در تعيين قيمت خودروهاي خريداري شده از منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار - موضوع مصوبه شماره 1495/34 مورخ 1378/11/24 ‌شوراي اقتصاد - مبناي محاسبات مربوط در زمان صدور پروانه ورود قطعي و يا صدور اظهارنامه گمركي ، نرخ ارز واريز نامه اي تعيين مي‌گردد.

حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0