اصلاح آئين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي

مصوب 1374/05/09 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح آئين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
مصوب 1374,05,09

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي در جلسه مورخ 9/ 5/ 1374 با توجه به اختيار تفويضي هيئت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره 16632 /ت/30هـ مورخ 13/ 2/ 1373 و به استناد ماده (10) قانون «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران»- مصوب 1372- تصويب نمودند:

بند (خ) ماده (2) آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي، موضوع تصويبنامه شماره 16449 /ت 254ك مورخ 10/ 2/ 1373 به شرح زير اصلاح مي شود:
خ - عوارض كالا: وجوهي است كه سازمان از اشخاصي كه قصد واردات كالا از خارج به منطقه و يا قصد حمل كالا از منطقه به ساير نقاط كشور را دارند اخذ مي نمايد.

اين تصويبنامه در تاريخ ۱۷/ ۵/ ۱۳۷۴ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .

معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي