تصويبنامه در خصوص تغيير عنوان «منطقه ويژه اقتصادي انرژي عسلويه» به «منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس»

مصوب 1378/09/09 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تصويبنامه درخصوص تغييرعنوان «منطقه ويژه اقتصادي انرژي عسلويه» به «منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس»
مصوب 1378,09,09
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*) بر اساس " تصويب نامه در خصوص اصلاح سازمان مسؤول منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، از شركت مهندسي و توسعه نفت به شركت منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس" مصوب 1395/05/27، سازمان مسؤول منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، از شركت مهندسي و توسعه نفت به شركت منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس اصلاح شده است.
*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)بر اساس " تصويب نامه در خصوص اصلاح سازمان مسؤول منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، از شركت مهندسي و توسعه نفت به شركت منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس" مصوب 1395/05/27، سازمان مسؤول منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، از شركت مهندسي و توسعه نفت به شركت منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس اصلاح شده است.
*)به موجب بند (71) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، اين مصوبه معتبر اعلام شده است.

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي درجلسه مورخ 9 /9 /1378 با توجه به اختيار تفويضي هيات وزيران (موضوع تصويب نامه شماره 76305 /ت19037هـ مورخ 29 /10 /1376) تصويب نمودند:
عنوان «منطقه ويژه اقتصادي انرژي عسلويه» (موضوع تصويب نامه شماره 65601 /ت20667ك مورخ 21 /10 /1377)» به «منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس» تغيير مي يابد.

اين تصويبنامه در تاريخ ۵ /۱۲ /۱۳۷۸ به مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0