ايجاد و تاسيس بخش صيدون در محدوده دهستانهاي صيدون ـ هپروـسوله و شهرستان باغملك در تابعيت استان خوزستان

مصوب 1369/09/07 كميسيون سياسي - دفاعي هيأت دولت
پرده زمانی: مرحله تصویب:

ايجاد و تاسيس بخش صيدون در محدوده دهستانهاي صيدون ـ هپروـسوله و شهرستان باغملك در تابعيت استان خوزستان
مصوب 1369,09,07

اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيات دولت در جلسه مورخ ۷ /۹ /۱۳۶۹ با توجه به اختيارات تفويضي هيات وزيران ( موضوع تصويبنامه شماره ۹۳۸۰۸ /۹۰۷ ) مورخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۶۸ بنا به پيشنهاد شماره ۵۳ /۵ /۱ /۷۸۸ مورخ ۲۶ /۱ /۱۳۶۹ وزارت كشور و به استناد ماده ( ۱۳ ) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب ۱۳۶۲ و در اجراي مواد ( ۶ ) و ( ۷ ) قانون مزبور تصويب نمودند:

الف - در محدوده دهستانهاي صيدون - هپرو - سرله ، بخش جديدي به مركزيت روستاي صيدون بنام بخش صيدون ايجاد و تاسيس گردد.

ب - شهرستان باغملك به مركزيت شهر باغملك و در تابعيت استان خوزستان از تركيب بخشهاي زير ايجاد و تاسيس گردد.
۱ - بخش مركزي مشتمل بر دهستانهاي قلعه تل - منگشت ، ميداود - رود زرد.
۲ - بخش صيدون .

اين تصويبنامه در تاريخ ۲۴ /۹ /۱۳۶۹ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .

حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور