تفويض وظايف و اختيارات هيات وزيران مذكور در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران به كميسيموني با رياست رئيس جمهور و متشكل از چند وزير و دبير شوراي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي

مصوب 1372/06/31 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تفويض وظايف و اختيارات هيات وزيران مذكور در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران به كميسيموني با رياست رئيس جمهور و متشكل از چند وزير و دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
مصوب 1372,06,31با اصلاحات و الحاقات بعدي
(منسوخه 12ˏ08ˏ1372)

هيات وزيران در جلسه مورخ 31/6/1372 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

وظايف و اختيارات هيات وزيران مذكور در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران ( به استثناي تبصره ( 2 ) ماده ( 1 ) قانون مزبور ) - مصوب 1372 - به وزراي شورايي ( كميسيوني ) به رياست رييس جمهور و متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي ، بازرگاني ، كشور، كار و امور اجتماعي ، صنايع ، صنايع سنگين ، معادن و فلزات ، راه و ترابري ، نفت ، نيرو و رييس سازمان برنامه و بودجه ، معاون اقتصادي رياست جمهوري ، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي تفويض مي شود.

تبصره 1 (منسوخه 12ˏ08ˏ1372)- ملاك تصويب در شوراي (كميسيون) فوق، در موارد تفويضي موافقت حداقل چهار نفر از وزراي حاضر در جلسه است.

تبصره 2 (منسوخه 12ˏ08ˏ1372)- شوراي ( كميسيون )عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي داراي دبيرخانه اي خواهد بود كه زير نظر دبير شوراي مزبور اداره مي شود.

تبصره 3 (منسوخه 12ˏ08ˏ1372)- دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي با حكم رييس جمهور منصوب مي گردد.

حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور