آيين نامه اجرايي قانون نحوه تاثير سوابق غيردولتي در احتساب حقوق بازنشستگي ،وظيفه و مستمري كاركنان دولت

مصوب 1372/12/24 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

آيين نامه اجرايي قانون نحوه تاثير سوابق غيردولتي در احتساب حقوق بازنشستگي ،وظيفه و مستمري كاركنان دولت
مصوب 1372,12,24

هيات وزيران درجلسه مورخ 24/12/1372 بنا به يپشنهاد شماره 2801رد مورخ 30/5/1372 سازمان اموراداري واستخدامي كشور و به استناد تبصره ( 3 ) ماده واحده قانون نحوه تاثيرسوابق خدمت غيردولتي دراحتساب حقوق بازنشستگي و وظيفه ومستمري كاركنان دولت - مصوب 1372 - آيين نامه اجرايي قانون مذكور را به شرح زير تصويب نمود

ماده 1 - مستخدمين موضوع قانون فوق الذكردرهنگام بازنشستگي ( بادارابودن حداقل بيست سال سابقه خدمت دولتي ) يا از كارافتادگي درصورتي كه بابت خدمت درشركتها و موسسات غيردولتي حق بيمه يا كسوربازنشستگي پرداخت نموده باشند مي توانندبادرخواست كتبي ، كسور بازنشستگي يا حق بيمه مزبور راطبق مفاد اين آيين نامه به صندوق بيمه يا بازنشستگي محل خدمت فعلي خود انتقال دهند . مدتي كه حق بيمه كسور بازنشستگي پرداخت نموده اند صرفا درمحاسبه ميزان حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي به جمع سنوات خدمت آنان اضافه مي گردد و در محاسبه سنوات خدمت لازم براي بازنشستگي ، اعطاي پايه ،درجه يا نظاير آن منظور نخواهد گرديد .

تبصره - مستخدميني كه ازتاريخ لازم الاجراشدن فوت نموده يا بنمايند و واجد شرايط فوق الذكرباشند با درخواست كليه مستمري بگيران ازلحاظ تعيين حقوق وظيفه مشمول حكم ماده فوق قرار مي گيرند .

ماده 2 - كسور بازنشستگي يا حق بيمه مربوط به سوابق خدمت مستخدم اعم ازسهم مستخدم وسهم كارفرما منهاي وجهي كه بابت بيمه درماني پرداخت شده است طبق سوابق ومدارك مربوط كلا" به صندوق بازنشستگي محل خدمت فعلي منتقل خواهد شد .

تبصره 1 - درصورتي كه ارقام مربوط به بيمه درماني جزو كسور بازنشستگي منظور شده باشد لكن رقم معيني ازكسور بازنشستگي يا حق بيمه پرداختي را تشكيل ندهد4/1 مجموع حق بيمه ياكسور بازنشستگي ( سهم مستخدم وسهم كارفرما ) ازاين بابت منظور مي گردد .

تبصره 2 - درمواردي كه ميزان ارقام بيمه مربوط به علت فقد مدارك مشخص نيست ، حق بيمه مربوط به سوابق خدمت مستخدم دركارگاهها وموسسات مشمول قانون تامين اجتماعي اعم ازسهم مستخدم وكارفرما ( منهاي سهم درمان ) براساس ميانگين آخرين دستمزد مشمول كسرحق بيمه نزد سازمان تامين اجتماعي وحداقل دستمزد زمان موصوف محاسبه وبه صندوق بازنشستگي محل خدمت فعلي منتقل خواهد شد .

ماده 3 - ميزان كسور بازنشستگي متعلقه طبق ضوابط مورد عمل برمبناي آخرين رقم حقوق وفوق العاده شغل يا عناوين مشابه قبل ازبازنشستگي ، ازكارافتادگي يا فوت تعيين مي گردد .

تبصره - مابه التفاوت كسور بازنشستگي متعلقه بامبلغ حق بيمه ياكسوربازنشستگي منتقل شده ( سهم شخص وكارفرما ) به اقساط ماهانه وحداكثر در 3/2 مدت خدمت غيردولتي ازمستخدم يا وراث وظيفه بگير وي وصول خواهد شد .

ماده 4 - مقررات اين آيين نامه درمورد مستخدميني كه به لحاظ استعفا، اخراج ، انفصال ، بازخريد خدمت يا به هرعلت ديگر رابطه استخدامي آنان با شركت ياموسسه محل خدمت قطع شده يا بشود وكسوربازنشستگي يا حق بيمه خود را دريافت ننموده باشند مجري خواهد بود ودرمورد مستخدميني كه كسور بازنشستگي يا حق بيمه مربوط را جزئا" يا كلا" ازصندوق بازنشستگي مربوط دريافت كرده يا بنمايند، مدت خدمت غيردولتي آنان دراجراي مقررات اين آيين نامه قابل محاسبه نخواهد بود .

ماده 5 - مبناي استفاده ازحمايتهاي قانوني صندوق جديد، منوط به وجود همان حمايتها درصندوق پيشين مستخدم وپرداخت كسورمربوط براساس نوع حمايتهاي مزبور مي باشد .

حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور