آيين نامه مرزباني مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1373/07/09 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزادتجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 9/7/1373 باتوجه به اختيار تفويضي هيات وزيران ( موضوع تصويبنامه شماره 16632/ت 30هـ مورخ 13/2/1373 ) به استناد بند ( د ) ماده ( 4 ) قانون "چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران " مصوب 1372 و باعنايت به تاييد مقام معظم فرماندهي كل قوا ، آيين نامه مرزباني مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين نامه مرزباني مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1373,07,09

ماده 1 - فرمانده منطقه ويژه انتظامي هرمنطقه آزاد ، مرزبان كشور جمهوري اسلامي ايران محسوب گرديده و با سمت مرزبان درجه 1 يا درجه 2 منصوب خواهد شد.

ماده 2 - تعيين مرزبان درجه 1 يا مرزبان درجه 2 بنابراهميت و حساسيت و وسعت منطقه مرزي و قراردادهاي مشترك با درنظرگرفتن ضوابط سازمان مركزي مرزباني نيروي انتظامي خواهد بود.

ماده 3 - براي هريك از مناطق ويژه انتظامي كه درمرزهاي دريايي واقع شده باشند يك يگان دريايي منظور و زيرنظر مرزبان خواهد بود.
الف استعداد سازماني و پرسنلي و نوع تجهيزات يگان دريايي متناسب با وسعت و حساسيت حوزه مرزي و ماموريت هاي محوله ويژه منطقه آزاد خواهد بود.
ب - فرم لباس پرسنل و رنگ و آرم تجهيزات دريايي همانند ساير پرسنل يگان هاي دريايي ناجا خواهد بود.
ج - كليه امكانات ازقبيل اماكن ، شناورها و غيره كه مورد نياز باشد توسط سازمان هرمنطقه متناسب با استانداردهاي نيروي انتظامي تهيه خواهد شد.

ماده 4 - مرزبانان و پاسگاه هاي مرزي و يگان هاي دريايي ازنظر امورفني مرزي تابع سازمان مركزي مرزباني ناجا مي باشند.

ماده 5 - درصورت ضرورت ايجاد امكانات تفريحي ، سياحتي ، خدمات ويژه و مشابه درآبهاي داخلي و ساحلي متصل به مناطق آزاد بايستي قبلا" محدوده اين مناطق باهماهنگي سازمان مناطق آزاد و سازمان بنادر و كشتيراني و نيروي انتظامي و ساير سازمان هاي ذي ربط تعيين و مراتب به سازمان مركزي مرزباني ناجا اعلام شود.

ماده 6 - ساير وظايف عمومي مرزبانان به شرح زير مي باشد

1 - دريافت استوارنامه ازسازمان مركزي مرزباني .

2 - ملاقات با مرزبان كشور مقابل ( همتاي خود ) و اعلام رسميت و شروع به كار خود با ارائه استوارنامه .

3 - تحويل و تحول علائم مرزي و توجيه كامل به نحوه عبور خط مرزوويژگي هاي موجود درمرز .

4 - اجراي مفاد معاهدات و پروتكل هاي بين دوكشور و قوانين بين المللي .

5 - اجراي قوانين ومقررات داخلي كشور و مناطق آزاد ، مربوط به مرزباني .

6 - اعمال سياست هاي دولت جمهوري اسلامي ايران درمرز ، باهماهنگي سازمان مركزي مرزباني .

7 - انجام اقدامات لازم درجهت مراقبت از حدود و ثغور كشور.

8 - استيفاي حقوق دولت و مرزنشينان .

9 - انجام مكاتبات و شركت درملاقات هاي متناوب درخاك يكديگر با دعوت قبلي مرزبانان به منظور رسيدگي و حل و فصل مسايل مرزي .

10 - سرپرستي اعضاي شركت كننده درملاقات هاي مرزي اعم از اعضاي ثابت وكارشناسان تخصصي ( برحسب ضرورت و نوع حادثه با انتخاب مرزبان ) براساس معاهدات مرزي .

11 - دريافت و جمع آوري اخبار و اطلاعات وگزارش ها و رويدادهاي سياسي ، مرزي نظامي ، امنيتي ، اقتصادي ، فرهنگي و تجزيه و تحليل و انعكاس سريع آنها به سازمان مركزي مرزباني و مراجع ذي ربط ضمن اقدام لازم درهرمورد.

12 - همكاري درحل و فصل دعاوي حقوقي و اختلافات ايلي وعشيرتي بين اتباع دوكشور كه در منطقه مرزي سكونت داشته يا منشا وقوع آن درعمق نوار مرزي مي باشد.

13 - بررسي مشكلات ، نارسايي ها و مسايل مرزنشينان و اقدام درجهت رفع آنها و انعكاس به سازمان مركزي مرزباني درصورت باقي ماندن مشكلات .

14 - همكاري وهماهنگي لازم با سازمان هاي دولتي و نظامي وساير ارگانها ونهادها در جهت تسهيل اجراي وظايف قانوني آنها كه درارتباط با مرز مي باشند.

15 - اقدام درمورد استرداد مجرمين و متهمين فراري دوكشور برابر قراردادهاي في مابين به شرط اينكه محل وقوع جرم درعمق نوار مرزي باشد درصورتي كه با كشور مقابل قراردادي وجود نداشته باشد، ضمن توقيف احتياطي متهم يا مجرم فراري از سازمان مركزي مرزباني كسب تكليف خواهد نمود.

16 اقدام درمورد صدور پروانه هاي گذرمرزي باعناوين ( برگ راهداري پاساوان پروانه گذر گذرنامه مرزي برگ عبور گواهي عبور ) كه درهريك از معاهدات مشترك مرزي و تصويبنامه هيات وزيران ( مرزهاي جنوبي كشور ) پيش بيني گرديده ضمن ايجاد تسهيلات لازم و هماهنگي با مرزبان كشور مقابل جهت تردد اتباع دوكشور ازنقاط مرزي تعيين شده است .

17 - اقدام درمورد صدور گواهينامه هاي ويژه جهت تردد كارشناسان و كاركنان فني برابر معاهدات دوجانبه بين المللي و ايجاد هماهنگي با مرزبان مقابل و فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت كارشناسان دوطرف .

18 - جلوگيري از هرگونه اقدام فيريكي درنوار مرز و حاشيه آن قبل از اخذ مجوز از سازمان مرزباني مركزي .

19 - انجام بازديدهاي مشترك متناوب از كليه علائم مرزي به منظور حصول اطمينان از پايداربودن آنها درمحل اوليه و خارج نشدن ازحال استاندارد.

20 - تهيه و تنظيم آمارهاي نوبه اي مرزي و تجزيه و تحليل آنها و انعكاس به موقع به سازمان مركزي مرزباني وسازمان مناطق آزاد.

21 - گزارش فوري كليه رويدادهاي مهم مرزي به سازمان مركزي مرزباني و سازمان مناطق آزاد وحضور درمحل و انجام اقدامات اوليه درمحل .

22 - اجراي دستورهاي سازمان مركزي مرزباني دركليه امورمرزي .

23 - نظارت فني مرزباني برنحوه اجراي كليه كارهاي عمراني و طرحهاي مرزي درمرز و اطمينان از عدم تضييع حقوق و منافع دولت و مرزنشينان وجلوگيري از ادامه كار درصورت مغايرت با منافع كشور و اعلام به سازمان مركزي مرزباني .

24 - نظارت فني مرزباني بر فعاليتهاي فيزيكي وطرحهاي اجرايي حاشيه مرز دركشور مقابل و اطمينان از عدم تضييع حقوق و منافع دولت و مرزنشينان و اعتراض يا جلوگيري از ادامه كار ( برحسب وضعيت ) درصورت مغايرت بامعاهدات دوجانبه و قوانين بين المللي .

25 - برآورد نيازمنديهاي فني با ارائه راه كارهاي مناسب جهت بالابردن توان رزمي يگانهاي مرزي و بهينه كردن كنترل مرز و اعلام به سازمان مركزي مرزباني .

26 - اجراي قوانين جاري كشور درآبهاي داخلي .

27 - اجراي قوانين بين المللي يا داخلي ( حسب مورد ) دردرياي سرزميني ( آبهاي ساحلي ) .

28 - اعمال نظارت به منظور پيشگيري از نقض قوانين و مقررات كشورازجمله مصوبات مربوط به مناطق آزاد ، شوراي امنيتي ، گمركي ، مالي ، مهاجرتي ، بهداشتي ، زيست محيطي واقدام لازم درمورد تعقيب و مجازات متخلفين ( باهماهنگي سازمان هاي مرتبط ) درآبهاي منطقه .

29 - نظارت به منظور عدم انجام فعاليت هاي غيرقانوني و هرگونه بهره برداري مغاير باحقوق دولت جمهوري اسلامي ايران و اقدام درمورد تخلفات ( باهماهنگي سازمانهاي مربوط ) در منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره .

30 - نظارت به منظور عبور بي ضرر شناورها از آبراههاي بين المللي واقع در آبهاي دريايي متعلق به ايران .

31 - جلوگيري از هرگونه بهره برداري غيرمجاز درمنطقه اختصاصي ماهيگيري دردرياي خزر .

32 - اعمال فرماندهي بر پاسگاههاي مرزي به منظور حسن انجام وظايف محوله .

اين تصويبنامه درتاريخ17/8/1373 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .

حسن حبيبي- معاون اول رييس جمهور