اصلاح تصويبنامه شماره 16449/ ت254ك مورخ 10 /2 /73 [آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران]

مصوب 1373/09/27 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اصلاح تصويبنامه شماره 16449/ ت254ك مورخ 10 /2 /73 [آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران]
مصوب 1373,09,27

*)

با توجه به تبصره ماده 30 "آيين نامه داخلي هيأت دولت" مصوب 1368/09/08 و نظر به حق و تكليفي بودن اين مقرره براي عموم، تاريخ اجرا 15 روز بعد از تاريخ انتشار تعيين شده است.
*)به موجب بند (20) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، اين مصوبه معتبر اعلام شده است.

هيئت وزيران درجلسه مورخ 27 /9 /1373 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 810 /ب /هـ مورخ 8 /9 /73) تصويب نمود:
عبارت «به ترتيب مقرر در بند (2) تصويبنامه شماره 16632 /ت30هـ مورخ 13 /2 /1373» قبل از عبارت «به تصويب شواي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي» مندرج در ماده (4) تصويبنامه شماره 16449 /ت 254 ك مورخ 10 /2 /1373 اضافه مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0