الحاق يك تبصره به ماده 8 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

مصوب 1373/06/23 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

الحاق يك تبصره به ماده 8 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
مصوب 1373,06,23
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)

اين مصوبه به موجب بند (11) پيوست (1)، مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، كل مصوبه نسخ (نسخ ضمني و با اجرا منتفي) شده است.
*)

اين مصوبه به موجب بند (11) پيوست (1)، مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، كل مصوبه نسخ (نسخ ضمني و با اجرا منفي) شده است.
*)با توجه به تبصره ماده 30 "آيين نامه داخلي هيأت دولت" مصوب 1368/09/08 و نظر به حق و تكليفي بودن اين مقرره براي عموم، تاريخ اجرا 15 روز بعد از تاريخ انتشار تعيين شده است.

هيات وزيران در جلسه مورخ 23 /6 /1373 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و به استناد ماده (23) قانون مقــــررات صـادرات و واردات ـ مصوب 1372ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (8) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات الحاق مي شود.
"تبصره ـ واردات كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد تجاري - صنعتـــي در موارد زير مشمول شرط غيرمجاز نخواهد شد:
1 - در مواردي كه در زمان ايجاد صنعت در منطقه آزاد، شرط ورود كالاي محصول اين صنعت، مجاز بوده است.
2 - در ساير موارد كه مجموع ارزش افزوده و مواد اوليه داخلي بكار رفته در توليد كالا بيش از (60%) است، در صورتي كه به تاييد كميته موضوع ماده (1) آيين نامه برسد".

حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0