ضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بيمه و كسور بازنشستگي بيمه شدگان در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1373/10/12 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 12/10/1373 باتوجه به اختيار تفويضي هيات وزيران ( موضوع تصويبنامه شماره 16632/ت 30هـ مورخ 13/2/1373 ) وبه ترتيب مقرر دربند ( 2 ) تصويبنامه مذكور ، به استناد ماده ( 12 ) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ودراجراي ماده ( 47 ) مقررات اشتغال نيروي انساني بيمه وتامين اجتماعي درمناطق آزاد تجاري ـ صنعتي موضوع تصويبنامه 33433/ت 25ك مورخ 16/3/1373 ضوابط مربوط به نقل وانتقال حق بيمه وكسوربازنشستگي بيمه شدگان درمناطق آزاد تجاري ـ صنعتي رابه شرح زير تصويب نمودند :

ضوابط مربوط به نقل وانتقال حق بيمه وكسور بازنشستگي بيمه شدگان درمناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1373,10,12
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*) با توجه به ماده 2 قانون مدني مصوب 1348 تاريخ اجرا ، 15 روز پس از انتشار است.
*)به موجب بند (21) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، اين مصوبه معتبر اعلام شده است.

ماده 1 ـ اشخاصي كه قبل ازاشتغال درمناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مشمول قانون تامين اجتماعي بوده وحق بيمه مربوط راپرداخته باشند پس ازاشتغال درواحدهاي واقع درمناطق آزاد مي توانند درخواست انتقال حق بيمه سهم خود راپس ازكسر حق درمان متعلقه به صندوقي كه نزد آن بيمه شده اند بنمايند .

ماده 2 ـ اشخاصي كه درمناطق آزاد به كار اشتغال داشته ومشمول مقررات بيمه آن مناطق باشند درصورت اشتغال دركارگاه هاي مشمول قانون تامين اجتماعي درساير نقاط كشور ، مي توانند تقاضاي انتقال سوابق بيمه خود رابه سازمان تامين اجتماعي تسليم دارند وسازمان مذكور نيز مكلف به انتقال حق بيمه آنان بارعايت مقررات مربوط مي باشد .

ماده 3 ـ سازمان هاي مناطق آزاد وسازمان تامين اجتماعي ضمن ايجاد تسهيلات لازم به منظور نقل وانتقال سوابق مشمولين خود ازصندوق سازمان هاي مناطق آزاد به سازمان تامين اجتماعي وبه عكس ، مقررات قانون نقل وانتقال حق بيمه وبازنشستگي ـ مصوب 1365 ـ واصلاحات آن را رعايت مي كنند .

ماده 4 ـ مستخدمان مستعفي ، اخراجي وبازخريد خدمت وزارتخانه ها، سازمانها و شركت هاي دولتي وموسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است درصورت اشتغال درمناطق آزاد به شرطي كه وجوه حق بيمه وكسور بازنشستگي مربوط را دريافت كرده باشند ازحيث نقل وانتقال وجوه مذكور تابع ضوابط اين آيين نامه خواهند بود .

ماده 5 ـ نقل وانتقال حق بيمه اشخاصي كه دريكي از مناطق آزاد اشتغال دارند درصورت اشتغال درديگر مناطق آزاد به صندوق مربوط بلامانع است . نحوه انتقال كسور وحق بيمه حسب ضوابط صندوق مبدا خواهد بود .

تبصره هرگاه بيمه شده درهردو منطقه آزاد ونزديك صندوق بيمه شده باشد تنها سوابق وي به صندوق محل اشتغال جديد منتقل خواهد شد درغير اينصورت سوابق خدمت وحق بيمه پرداخت شده كلأ به صندوق جديد منتقل مي شود.

ماده 6 ـ سوابق اشتغال شاغلين درمناطق آزاد درصورت انتقال به سازمان تامين اجتماعي درصورتي پذيرفته مي شود كه صندوق حمايتي مشمول درقبال اخذ حق بيمه ، متعهد ارائه كليه حمايت هاي موضوع قانون تامين اجتماعي باشد درغيراينصورت بيمه شده بايد مابه التفاوت نرخ حق بيمه مربوط تاحق بيمه مقرردرقانون تامين اجتماعي راازحيث برخورداري ازمزاياي قانوني پرداخت كند.

ماده 7 ـ درصورت انتقال مشمولين تامين اجتماعي به مناطق آزاد وبه عكس تنها حق بيمه وياكسور بازنشستگي مربوط به آن قسمت ازسنوات اشتغال كه حق بيمه وكسور بازنشستگي مربوط به آن پرداخت گرديده جزو سوابق خدمت آنان محسوب خواهد شد .

اين تصويبنامه درتاريخ 25/10/1373 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .

حسن حبيبي- معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0