مقررات امنيتي و انتظامي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1373/07/09 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ ۹ /۷ /۱۳۷۳ باتوجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره ۱۶۶۳۲ /ت ۳۰هـ مورخ ۱۳ /۲ /۱۳۷۳) به استناد بند (د) ماده (۴) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و با عنايت به تأييد مقام معظم فرماندهي كل قوا، مقررات امنيتي و انتظامي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران رابه شرح زير، تصويب نمودند:

مقررات امنيتي و انتظامي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1373,07,09با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول ـ تعاريف

ماده ۱ ـ دراين تصويبنامه، واژه‌هاي زير به جاي عبارت‌هاي مشروح مربوط بكار مي‌رود:
كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران.
شوراي عالي: شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران.
منطقه: هريك از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران.
سازمان: سازمان هرمنطقه آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران.
شوراي تأمين: شوراي تأمين ويژه منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران.
نيروي انتظامي: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران.

فصل دوم ـ مقررات امنيتي

ماده ۲ ـ به منظور بررسي اتفاقات،جريان‌ها و رويدادهاي عمده و اساسي امنيتي و گرفتن تصميم‌ها و انديشيدن تدبيرهاي هماهنگ براي پيش‌گيري و رويارويي با موارد مربوط، شوراي تأمين ويژه مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به مسووليت مديرعامل سازمان و رييس هيأت مديره منطقه زيرنظر شوراي تأمين استان تشكيل مي‌شود و عهده‌دار وظايف مذكور درماده (۳) اين تصويبنامه خواهد بود.

ماده ۳ ـ شرح وظايف شوراي تأمين:

الف ـ جمع بندي و بررسي خبرهاوگزارش‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي مربوط به وقايع حساس امنيتي، سياسي و اجتماعي منطقه آزاد براي بهره‌برداري سريع، به منظور ترسيم وضع موجود و پيش‌بيني تحول‌هاي آينده.

ب ـ گزارش وضع امنيتي، سياسي و اجتماعي منطقه به شوراي تأمين استان.

ج ـ تبيين حدود وظايف و اختيارات هريك از ارگانها و نهادها دررابطه با امنيت داخلي منطقه درچهارچوب وظايف تعيين شده آنها.

د ـ پيگيري و ارزيابي نتايج به دست آمده از اجراي تصميم‌هاي گرفته شده در شوراي تأمين.

ه ـ ـ ايجاد هماهنگي و ارتباط نزديك با شوراي تأمين شهرستان همجوار.

تبصره- هرمنطقه كه از لحاظ جغرافيايي قسمتي از يك شهرستان را تشكيل مي‌دهد، بايد با شوراي تأمين شهرستان موردنظر ارتباط نزديك داشته باشد. موارد اختلاف براي تصميم گيري به شوراي تأمين استان مربوط ارجاع خواهد شد.

ماده ۴ ـ اعضاي شوراي تأمين:

الف ـ مديرعامل سازمان و رييس هيأت مديره منطقه، كه رياست شوراي تأمين را به عهده دارد.

ب ـ نماينده استاندار (معاون سياسي يا فرماندار مربوط).

ج ـ فرمانده منطقه ويژه انتظامي.

د ـ فرمانده نيروي نظامي مستقر در منطقه (درصورت استقراردرمنطقه آزاد).

ه ـ ـ مسوول اداره اطلاعات منطقه.

۱ ـ ۴ ـ شوراي تأمين تنها به منظور مشورت درامورامنيتي تشكيل مي‌شود و تصميم گيري درامورمذكور به عهده مديرعامل سازمان و رييس هيأت مديره منطقه است.

۲ ـ ۴ ـ تشكيل شوراي تأمين، به دعوت مديرعامل سازمان ورييس هيأت مديره منطقه، ماهي يكبار،الزامي است. جلسات فوق‌العاده، به پيشنهاد رييس شوراي تأمين يا دونفر از اعضاء تشكيل مي‌شود.

۳ ـ ۴ ـ چنانچه موضوع مورد بررسي درجلسه شوراي تأمين به دستگاه اجرايي خاصي ارتباط داشته باشد، دعوت از بالاترين مقام اجرايي آن دستگاه مستقر درمنطقه الزامي است.

۴ ـ ۴ ـ دبيرخانه شواي تأمين درمحل ستاد مستقر درمنطقه زيرنظر مديرعامل سازمان و رييس هيأت مديره منطقه تشكيل مي‌شود و شرح وظايف آن دراولين جلسة شوراي تأمين تنظيم و تصويب خواهد شد. رييس دبيرخانه با حكم مديرعامل سازمان ورييس هيأت مديره منطقه تعيين مي‌شود.

ماده ۵ ـ استاندار جلسات شوراي تأمين استان را كه مربوط به منطقه آزاد مي‌باشد با حضور مديرعامل سازمان و رييس هيأت مديره منطقه تشكيل مي‌دهد.
جلسات فوق‌العاده شوراي تأمين استان كه مربوط به منطقه آزاد مي‌باشد، به تشخيص استاندار يا پيشنهاد رييس شوراي تأمين تشكيل مي‌شود.

فصل سوم ـ مقررات انتظامي

ماده ۶ ـ تأمين امنيت و آسايش عمومي و ايجاد نظم درقلمرو مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران به عهده نيروي انتظامي است.

تبصره - نيروي انتظامي براي انجام مأموريت فوق موظف به تشكيل منطقه ويژه انتظامي براي هر منطقه خواهد بود.

۱ ـ ۶ ـ منطقه ويژه انتظامي از نظر سلسله مراتب و تشكيلات سازماني زيرنظر فرمانده نيروي انتظامي مي‌باشد.

۲ ـ ۶ ـ فرمانده منطقه ويژه انتظامي بنابه پيشنهاد مديرعامل سازمان و رييس هيأت مديره منطقه و تصويب فرماندهي نيروي انتظامي منصوب مي‌شود.

۳ - ۶ ـ فرمانده منطقه ويژه انتظامي دراجراي قوانين و مقررات با هماهنگي مديرعامل سازمان منطقه انجام وظيفه مي‌نمايد.

۴ ـ ۶ ـ فرمانده منطقه ويژه انتظامي موظف به ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم با فرماندهي ناحيه انتظامي محل مي‌باشد.

۵ ـ ۶ ـ كليه نيروهاي منطقه ويژه انتظامي تابع مقررات استخدامي و انضباطي و كيفري نيروي انتظامي مي‌باشند.

پرسنل منطقه ويژه انتظامي از تسهيلات و مزاياي ويژه‌اي برخوردار خواهند بود كه به موجب آيين‌نامه‌اي كه توسط دبيرخانه و نيروي انتظامي تهيه و تنظيم خواهد شد، تعيين مي‌شود.

ماده ۷ ـ كليه امكانات منطقه ويژه انتظامي از لحاظ تأسيساتي، تجهيزاتي و تداركاتي، پشتيباني و غيره توسط سازمان تأمين و نگهداري خواهد شد.

تبصره- تهيه و تأمين تجهيزات خاص نظامي انتظامي به عهده نيروي انتظامي است.

۱ ـ ۷ ـ آموزش‌هاي عمومي و تخصصي درسطوح مختلف باتوجه به درجات و پست‌هاي پرسنل منطقه ويژه انتظامي كه ازسوي نيروي انتظامي تعيين مي‌شود و نيز ساير آموزش‌هاي اضافي كه مورد درخواست رييس منطقه مي‌باشد، بعد از تأمين اعتبارات موردنياز ازسوي منطقه، درحداقل زمان ممكن توسط نيروي انتظامي انجام خواهد شد.

۲ ـ ۷ ـ كليه امكانات، تجهيزات، وسايل، ساختمان‌ها و تأسيساتي كه توسط سازمان تهيه و دراختيار منطقه ويژه انتظامي قرارداده مي‌شود، اموال مناطق آزاد است و تنها بايد درمحدوده جغرافيايي همان منطقه و براي اجراي مأموريت‌هاي محول شده مورد استفاده قرار گيرد.

۳ (منسوخه 13ˏ12ˏ1375)ـ۷ ـ وجوه حاصل از اخذ جرايم رانندگي، شماره گذاري و صدورپروانه‌ها، كه توسط منطقه ويژه انتظامي درهرمنطقه دريافت مي‌شود، درحساب مشتركي كه توسط منطقه دريكي از شعب بانك‌ها افتتاح مي‌شود واريز و بنابه پيشنهاد فرمانده منطقه ويژه انتظامي و تصويب مديرعامل تنها به منظور بهبود همان امورمصرف مي‌شود.

ماده ۸ ـ شرح وظايف و تشكيلات منطقه ويژه انتظامي مناطق آزاد:

۱ ـ ۸ ـ انجام همه كارهايي كه به موجب قوانين و مصوبات مربوط مناطق آزاد و دستور مديرعامل به عهده منطقه ويژه انتظامي، محول مي‌شود.

۲ ـ ۸ ـ اجراي مقررات مربوط به ورود و خروج اتباع بيگانه، راهنمايي و رانندگي، اماكن عمومي ومرزباني در مناطق آزاد برابر آيين‌نامه‌هاي مربوط.

۳ ـ ۸ ـ سازمان و تشكيلات و تركيب پرسنل منطقه ويژه انتظامي، براساس نياز و خواسته منطقه، توسط نيروي انتظامي تأمين مي‌شود.

۴ ـ ۸ ـ نيروي انتظامي پرسنل موجود حفاظتي ـ انتظامي مناطق آزاد را درمراكز آموزشي خود مي‌پذيرد و پس از طي دوره‌هاي لازم درمنطقه ويژه انتظامي همان منطقه به خدمت مي‌گمارد.

اين تصويبنامه درتاريخ ۱۷ /۸ /۱۳۷۳ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي