مقررات ورود و اقامت اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1373/07/09 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 9 /7 /1373 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره 16632 /ت 30هـ مورخ 13 /2 /1373) به استناد بند (د) ماده (4) قانون «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران» ـ مصوب 1372 ـ و با عنايت به تأييد مقام معظم فرماندهي كل قوا، مقررات ورود و اقامت اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:

مقررات ورود و اقامت اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1373,07,09با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 ـ تعاريف
در اين تصويبنامه واژه‌ هاي زير به جاي عبارت‌ هاي مشروح مربوط بكار مي‌ رود:
كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران.
مناطق: مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران.
سازمان: سازمان مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران.

ماده ۲ ـ اتباع خارجي براي ورود مستقيم به مناطق از طريق مبادي ورودي و خروجي مجاز مناطق، نياز به تحصيل قبلي رواديد نخواهند داشت.

تبصره 1 ـ براي افراد مذكور در اين ماده، نمايندگان نيروي انتظامي در مبادي ورودي مناطق اجازه اقامت مربوط را بر روي اسناد مسافرتي معتبر آنان ممهور مي‌ نمايند.

تبصره 2 ـ صدور اجازه اقامت براي اشخاص زير ممنوع مي‌ باشد:
الف ـ اتباع كشور هايي كه ورود آنها به جمهوري اسلامي ايران توسط دولت ممنوع اعلام شده است.
ب ـ ممنوع الورودين به كشور.
ج ـ ممنوع الورودين به مناطق آزاد.

تبصره 3 ـ اجازه اقامت مذكور به مدت دو هفته صادر مي‌ شود و طبق تقاضاي سازمان تا شش ماه قابل تمديد خواهد بود.

ماده 3 ـ اتباع خارجي براي ورود به مناطق متصل به ساير نقاط كشور كه امكان ورود مستقيم به آنها مقدور نمي‌ باشد بايد از نمايندگي‌ هاي جمهوري اسلامي ايران درخارج از كشور تحصيل رواديد نمايند.

تبصره 1 ـ نمايندگي‌ هاي جمهوري اسلامي ايران درخارج از كشور با رعايت مقررات بر اساس دعوتنامه صادر شده از سوي سازمان و بليت رفت و برگشت، بدون استعلام از مركز، رواديد عبور دو بار ورود با اعتبار سه روزه در هر بار صادر مي‌ نمايند.

تبصره 2 ـ پس از ورود تبعه خارجي موضوع اين ماده شرايط مندرج درتبصره‌ هاي 1 و 3 ماده 2 اين تصويبنامه به وي تسري داده مي‌ شود.

ماده 4 (منسوخه 04ˏ02ˏ1374)ـ اتباع خارجي كه پس از ورود به مناطق قصد عبور از كشور را داشته باشند بايد طبق مقررات، تقاضاي خود را به دفتر نمايندگي دايره امور اتباع خارجي‌ منطقه ويژه انتظامي تسليم كنند.

تبصره 1 (منسوخه 04ˏ02ˏ1374)ـ دفتر مذكور حداكثر ظرف 48 ساعت تقاضاي مربوط را بررسي و پاسخ خواهد داد.

تبصره 2 (منسوخه 04ˏ02ˏ1374)- در صورتي كه نمايندگي وزارت امور خارجه موضوع ماده (4) آيين ‌نامه اجرايي صدور رواديد اتباع خارجي در منطقه مستقر نباشد، اتباع خارجي ‌موضوع ماده (4) آيين ‌نامه مزبور براي مسافرت به ساير نقاط كشور بايد تقاضاي خود را بدفتر نمايندگي دايره امور اتباع خارجي منطقه ويژه انتظامي تسليم‌ نمايند. اين دفتر ضمن هماهنگي با وزارت امور خارجه مكلف است پاسخ تقاضا را حداكثر ظرف 48 ساعت از تاريخ دريافت به متقاضي اعلام نمايد.

ماده 5 ـ اتباع خارجي مقيم مجاز، براي مسافرت به مناطق نياز به تحصيل رواديد جداگانه نخواهند داشت. اين افراد مي‌ توانند بارعايت مقررات داخلي كشور و ارائه مدارك اقامت معتبر به مناطق مسافرت نمايند.

ماده 6 ـ صدور رواديد ترانزيت و اجازه اقامت موضوع تبصره 1 ماده 2 اين تصويبنامه بر روي برگه جداگانه درصورت درخواست متقاضي و تشخيص مأموران مربوط بلامانع است.

ماده 7 ـ هر خارجي كه بخواهد در مناطق مذكور اقامت نمايد مكلف است ظرف مدت اقامت، اجازه ورود و برگ‌ هاي درخواست صدور پروانه اقامت را تنظيم و تكميل و امضاء نموده به انضمام ساير مدارك لازم به دايره امور اتباع خارجي محلي كه مي‌ خواهد درآنجا اقامت كند تسليم نمايد، دايره امور اتباع خارجي محل پس از رسيدگي به مدارك ارائه كننده، پروانه اقامت صادر يا از صدور پروانه اقامت امتناع مي‌ ورزد.

تبصره ـ درخواست صدور پروانه اقامت جهت اتباع خارجي بايد از طريق سازمان مناطق آزاد به عمل آيد.

ماده 8 ـ مسوولان اماكن عمومي موظفند ظرف 24 ساعت پس از ورود اتباع خارجي، هويت و تاريخ ورود آنان رادر فرم‌ هاي مخصوص اعلاميه ورود درج و به دايره امور اتباع خارجي ناجا منطقه ويژه انتظامي تسليم نمايند.

تبصره 1 ـ ازلحاظ اين تصويبنامه اماكن عمومي به هتل‌ ها،متل‌ ها، مسافرخانه‌ ها، پانسيون‌ها و به طور كلي همه اماكني كه به نحوي مسافر مي‌ پذيرند،اطلاق مي‌ شود.

تبصره 2 ـ فرم‌ هاي مخصوص اعلاميه ورود مسافران، توسط مناطق با هماهنگي دفتر اموراتباع خارجي محل تهيه و دراختيار صاحبان اماكن عمومي گذارده مي‌ شود.

ماده 9 ـ براي اشتغال اتباع خارجي در مناطق رعايت «مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران» الزامي است.

اين تصويبنامه درتاريخ ۱۷ /۸ /۱۳۷۳ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي