اصلاح تبصره ماده (9) آيين نامه اجرايي بند «د» تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1377/02/07 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اصلاح تبصره ماده (9) آيين نامه اجرايي بند «د» تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1377,02,07
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)

اين مصوبه به موجب بند (64) پيوست (1)، مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، كل مصوبه نسخ (نسخ ضمني و با اجرا منتفي) شده است.
*)با توجه به متن موقت ميباشد.

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي در جلسه مورخ 7/2/1377 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره 76305/ت 19037 هـ مورخ 29/10/1376) و به استناد بند "د" تبصره ( 25 ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1373 - تصويب نمودند:
تبصره ماده (9) آيين نامه اجرايي بند «د» تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – موضوع تصويبنامه شماره 76414/ت 19219ك مورخ 9/12/1376 - به شرح زير اصلاح مي شود:
«تبصره - كالاهاي توليد شده در منطقه (ميزان قابل ورود به داخل كشور) در صورت صدور به خارج از كشور مستلزم توديع پيمان ارزي براي مواد اوليه و قطعات داخلي به كار رفته در آن مي باشد.»
اين تصويبنامه در تاريخ 12/3/1377 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0