تصويبنامه راجع به تعيين اعضاي هيئت مديره ، سازمان منطقه آزاد كيش

مصوب 1376/10/24 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصاديتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تصويبنامه راجع به تعيين اعضاي هيئت مديره ، سازمان منطقه آزاد كيش
مصوب 1376,10,24
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)

اين مصوبه به موجب بند (59) پيوست (1)، مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، كل مصوبه نسخ (نسخ ضمني و با اجرا منتفي) شده است.
*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 24 / 10 / 1376 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ( ‌موضوع تصويبنامه شماره 74235 / ت 19037 هـ مورخ 7 / 10 / 1376 ) و به استناد ماده (۶) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصويب نمودند:
‌آقايان محمد معزالدين و مجتبي خسروتاج بجاي آقايان مسعود كرباسيان و چنگيز حزين بعنوان اعضاي هيئت مديره سازمان منطقه آزاد كيش تعيين مي‌شوند.

اين تصويبنامه در تاريخ 29 / 11 / 76 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رييس جمهور – حسن حبيبي

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0