ايجاد منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد بهشهر و تعيين سازمان بنادر و كشتيراني به عنوان سازمان مسئوول منطقه مزبور

مصوب 1376/10/24 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تصويبنامه راجع به ايجاد منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد بهشهر
مصوب 1376,10,24
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)به موجب بند (56) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، اين مصوبه معتبر اعلام شده اس

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۷۶با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويبنامه‌ شماره ۷۴۲۳۵/ت۱۹۰۳۷هـ مورخ ۷/۱۰/۱۳۷۶) و به استناد ماده (۱۴) آيين‌نامه اجرايي بند «‌د» تبصره (۲۵) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (‌موضوع تصويبنامه شماره ۴۲۸۹۰/ت۱۵۰۰۳ك مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۴) تصويب نمودند:
منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد بهشهر در زميني به وسعت تقريبي شصت (۶۰) هكتار، كه از شمال به دريا، از شرق به بندر شيلاتي، از غرب به اراضي بخش‌ خصوصي و از جنوب به جاده ارتباطي محدود است، به شرح نقشه پيوست ايجاد و سازمان بنادر و كشتيراني به عنوان سازمان مسؤول منطقه مزبور تعيين‌ مي‌شود.
حدود اختيارات سازمان مسؤول ياد شده بر طبق تصويبنامه شماره ۴۲۸۹۰/ت۱۵۰۰۳ك مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۴ و اصلاحات بعدي آن و با رعايت قوانين و مقررات‌ جاري كشور مي‌باشد.

اين تصويبنامه در تاريخ ۲۹/۱۱/۷۶ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي

نقشه

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0