واگذاري زمين و تاسيسات موج شكن اهدائي جهت آب شيرين كن هاي كنارك به صورت بلاعوض به سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار وكسر وام اعطايي به شركت آب منطقه اي سيستان و بلوچستان

مصوب 1374/07/26 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

واگذاري زمين و تاسيسات موج شكن اهدائي جهت آب شيرين كن هاي كنارك به صورت بلاعوض به سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار وكسر وام اعطايي به شركت آب منطقه اي سيستان و بلوچستان
مصوب 1374,07,26

*)

اين مصوبه به موجب بند (25) پيوست (1)، مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، كل مصوبه نسخ (نسخ ضمني و با اجرا منفي) شده است.
*)باتوجه به محدوديت زمان اجراي قانون بودجه سال 1385كل كشورموقت ميباشد.

هيات وزيران در جلسه مورخ 26/7/1374 بنا به پيشنهاد شماره 1584ـ81/1330ـ102 مورخ 16/5/1374 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (48) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351 ـ تصويب نمود:

1 (منسوخه 01ˏ12ˏ1375)- آن قسمت از زمين و تأسيسات موج شكن احداثي جهت آب شيرين كنهاي كنارك ، موضوع طرح آبرساني به شهرهاي زابل و ايرانشهر و زاهدان به شماره طبقه بندي 40203221، كه براي ادامه طرح از آنها رفع نياز شده است ، به سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار واگذار مي شود.

2 (منسوخه 01ˏ12ˏ1375)- اموال موضوع بند (1) اين تصويبنامه كه قبل از لازم الاجرا شدن قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - خريداري ايجاد يا تملك شده است ، با توجه به ماده (48) قانون برنامه و بودجه - مصوب 1351- به صورت بلاعوض به سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار واگذار مي شود.
سازمان ياد شده موظف است نسبت به تصفيه وام مربوط به اعتباري كه از زمان قابليت اجراي محاسبات عمومي از محل طرح براي خريد، تملك يا ايجاد اموال ياد شده صرف شده است ، براساس ماده (32) قانون برنامه و بودجه اقدام كند.

حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0