اجازه استفاده از خدمات چندنفر بازنشسته در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني تهران و سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار

مصوب 1374/09/01 كميسيون امور اجتماعي هيأت دولتتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اجازه استفاده از خدمات چندنفر بازنشسته در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني تهران و سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار
مصوب 1374,09,01
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)

اين مصوبه به موجب بند (26) پيوست (1)، مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، بند 2 نسخ مي شود (نسخ ضمني و با اجرا منتفي).
*)

اين مصوبه به موجب بند (26) پيوست (1)، مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، بند 2 نسخ مي شود (نسخ ضمني و با اجرا منفي).
*)با توجه به متن موقت ميباشد.

اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيات دولت در جلسه مورخ ۰۱ /۰۹ /۱۳۷۴ با توجه به اختيار تفويضي هيات وزيران (موضوع تصويبنامه شماره ۶۸۶۹۴ /ت ۷۵۶ مورخ ۰۴ /۰۹ /۱۳۶۸) و به استناد ماده ۸ قانون "نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي" ـ مصوب ۱۳۶۶ـ تصويب نمودند:

استفاده از خدمات افراد به شرح زير با رعايت مقررات مربوط مجاز است:

۱ ـ دو نفر بازنشسته موضوع نامه شماره ۹۴۹۰ مورخ ۱۳ /۰۶ /۱۳۷۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از تاريخ ۰۱ /۰۹ /۱۳۷۴ به مدت پنج سال در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران .

۲ (منسوخه 15ˏ01ˏ1400)ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره ۴۸۱۸ـ۷۴ مورخ ۲۴ /۰۸ /۱۳۷۴ سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار از تاريخ ۰۱ /۰۹ /۱۳۷۴ به مدت يك سال در آن سازمان .

*)

اين مصوبه به موجب بند (26) پيوست (1)، مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، بند 2 نسخ مي شود (نسخ ضمني و با اجرا منتفي).

اين تصويبنامه در تاريخ ۱۴ /۰۹ /۱۳۷۴ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .

حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0