تعيين محدوده منطقه ويژه اقتصادي سرخس

مصوب 1374/12/26 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تعيين محدوده منطقه ويژه اقتصادي سرخس
مصوب 1374,12,26
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)به موجب بند (32) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، اين مصوبه معتبر اعلام شده است.
*)لازم به ذكر است كه نقشه پيوست مقرره مذكور در اصل سند موجود نمي باشد.

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 26 /12 /1374 در اجراي ماده (14) آيين نامه اجرايي بند «د» تبصره (25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( موضوع تصويبنامه شماره 42890 /ت 15003ك مورخ 23 /3 /1374 ) تصويب نمود:
محدوده منطقه ويژه اقتصادي سرخس به شرح نقشه پيوست تعيين و «آستان قدس رضوي» به عنوان سازمان مسوول منطقه ياد شده تعيين مي شود.
حدود اختيارات سازمان مسؤول ياد شده بر طبق تصويبنامه شماره 42890 / ت 15003 ك مورخ 23 /3 /1374 و اصلاحات بعدي آن و با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور مي باشد.

اين تصويبنامه در تاريخ ۲۱ /۱ /۱۳۷۵ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .

حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0