جاري بودن وصول دو درصد هزينه اقامت هر شب يك مسافر در مناطق آزاد تجاري - صنعتي

مصوب 1376/08/25 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

جاري بودن وصول دو درصد هزينه اقامت هر شب يك مسافر در مناطق آزاد تجاري - صنعتي
مصوب 1376,08,25

*)

اين مصوبه به موجب بند (58) پيوست (1)، مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، كل مصوبه نسخ (نسخ ضمني و با اجرا منتفي) شده است.
*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.

تصميم هيات وزيران كه در جلسه مورخ 25 / 8 / 1376 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، در خصوص اختلاف نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي راجع به هزينه اقامت مسافر در هتلهاي مناطق آزاد اتخاذ شده است ، به شرح زير ابلاغ مي شود:
وصول دو درصد (۲%) هزينه اقامت هر شب يك مسافر موضوع ماده (۵۵) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي نيز جاري است.

حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0