تصويبنامه راجع به تغيير متن تبصره 2 ماده 3 آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1376/04/30 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويبنامه راجع به تغيير متن تبصره ۲ ماده ۳ آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1376,04,30

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي در جلسه مورخ 30 / 4 / 1376 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران ( موضوع تصويبنامه شماره 16632 / ت 30 هـ مورخ 13 / 2 / 1373 ) و به استناد ماده (18) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372 - و تبصره بند (2) قانون اصلاح قانون ياد شده مصوب 22 / 8 / 1375 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، تصويب نمودند:
متن زير جايگزين تبصره (2) ماده (3) آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران ( موضوع تصويبنامه شماره 51866 / ت 17992 ك مورخ 31 / 2 / 1376 ) مي شود:
« تبصره 2 – تأسيس صرافي ها با مجوز سازمان امكان پذير است . »

اين تصويبنامه در تاريخ 11 / 5 / 1376 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .

معاون اول رييس جمهور – حسن حبيبي