تصويبنامه راجع به تعيين منطقه ويژه اقتصادي سيرجان

مصوب 1375/10/03 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصاديتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تصويبنامه راجع به تعيين منطقه ويژه اقتصادي سيرجان
مصوب 1375,10,03
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)به موجب بند (44) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، اين مصوبه معتبر اعلام شده است.

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 3 / 10 / 1375 با توجه به اختيار تفويضي هيات وزيران ( موضوع تصويبنامه شماره ۶۵۶۳۲ / ت ۴۰۹ هـ مورخ 19 / 11 / 1373 ) و در اجراي ماده (14) آيين نامه اجرايي بند « د » تبصره (25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره ۴۲۸۹۰ / ت ۱۵۰۰۳ ك مورخ 23 / 3 / 1374 ) تصويب نمودند :
منطقه ويژه اقتصادي سيرجان به شرح نقشه پيوست تعيين و سازمان عمران كرمان به عنوان سازمان مسؤول منطقه تعيين مي شود .
حدود اختيارات سازمان مسؤول ياد شده بر طبق تصويبنامه شماره ۴۲۸۹۰ / ت ۱۵۰۰۳ ك مورخ 23 / 3 / 1374 و اصلاحات بعدي آن و با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور مي باشد .

اين تصويبنامه در تاريخ 21 / 3 / 1376 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .

معاون اول رييس جمهور – حسن حبيبي

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0