اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت برونئي - دارالسلام به وزارت امور اقتصادي و دارايي

مصوب 1375/02/30 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت برونئي - دارالسلام به وزارت امور اقتصادي و دارايي
مصوب 1375,02,30

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست ، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)به موجب بند (33) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، بند 2 ماده 4 پيوست اين مصوبه معتبر اعلام شده است.
*)به موجب بند چهل و سه پيوست دو تصويبنامه تنقيحي هيات وزيران در موضوع سرمايه گذاري خارجي ‌[تصويب نامه در خصوص فهرست مصوبات منسوخ و معتبر در موضوع سرمايه گذاري خارجي] مورخ 1400/03/11، اين مصوبه معتبر اعلام شده است.

هيات وزيران در جلسه مورخ 30/2/1375 بنا به پيشنهاد شماره 45965/21 - 9200 مورخ 10/12/1374 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (1) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي - مصوب 1371 - تصويب نمود:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به امضاي مقدماتي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت برونئي - دارالسلام، برابر متن پيوست اقدام كند و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت برونئي

مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت برونئي كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، با علاقمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور، با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، با تشخيص لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1 تعاريف
از نظر اين موافقتنامه :
1 - اصطلاح (سرمايه گذاري) عبارت از هر نوع مال يا دارايي به قرار زير است كه توسط سرمايه گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري شده باشد:
الف : اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها،
ب : سهام با هر نوع مشاركت در شركتها و حقوق مربوط به آنها،
پ : حق ادعا نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد،
ت : حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونه هاي بهره برداري ، طرحها يا نمونه هاي صنعتي ، علايم تجاري، اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت و اعتبار جاري ،
ث : حق اكتشاف ، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقوق كسبي اعطاشده به وسيله قانون، قرارداد يا تصميم قانوني مراجع ذي صلاح 0
2 - اصطلاح (سرمايه گذار) در ارتباط با هريك از طرفهاي متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري نمايند، اطلاق مي شود به :
الف : اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد يادشده به شمار آيند،
ب : اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تاسيس شده و مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد،
3 - اصطلاح «گواهي پذيرش» به معني مجوز ويژه ارايه شده به وسيله مقامهاي صلاحيتدار يك طرف متعاهد به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر مي باشد كه نشان مي دهد سرمايه گذاريهاي آنها برابر قوانين و مقررات طرف ميزبان تصويب شده است 0 گواهي پذيرش مي تواند شرايط خاصي را كه براساس آن سرمايه گذاري پذيرفته شده است ، تعيين نمايد0
4 - تنها مقام صلاحيتدار در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهي پذيرش به شرح زير مي باشد:
الف : در جمهوري اسلامي ايران :
- سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران
- ايران - تهران - ميدان 15 خرداد
ب - در برونئي - دارالسلام :
5 - اصطلاح (سرمايه گذاري پذيرفته شده) به آن سرمايه گذاري اطلاق مي شود كه براي آن گواهي پذيرش ارايه شده باشد0
6 - اصطلاح (عوايد) به معاني مبالغي است كه به طور قانوني از يك سرمايه گذاري پذيرفته شده حاصل شده است و بخصوص (بدون قيد انحصار) شامل سود، سود سهام ، حق الامتياز و كارمزد مي باشد0
7 - اصطلاح (قلمرو) حسب مورد به معني مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيت هر طرف متعاهد بوده و شامل مناطق دريايي آنها نيز مي شود0

ماده 2 تشويق سرمايه گذاريها

1 – هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع خود، جهت سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود.

2 – هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف متعاهد ديگر، جهت سرمايه گذاري در قلمرو خود خواهد نمود.

ماده 3 پذيرش سرمايه گذاريها

1 – هر طرف متعاهد براي سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خويش ، گواهي پذيرش براساس قوانين و مقررات خود صادر خواهد نمود.

2 - هرگاه يك طرف متعاهد گواهي پذيرش براي يك سرمايه گذاري در قلمرو خود صادر نمود، كليه مجوزهاي لازم را نيز براي تحقق علمي چنين سرمايه گذاري اعطا خواهد نمود.

ماده 4 حمايت از سرمايه گذاريها

1 - سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه گذاران يك طرف متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر براساس قوانين و مقررات طرف اخير انجام گرفته از حمايت كامل قانوني و رفتار منصفانه به نحوي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه گذاران هر كشور ثالثي كه در شرايط قابل مقايسه قرار دارند نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.

2 - چنانچه يك طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه مربوط به تاسيس منطقه آزاد تجاري ، اتحاديه گمركي ، بازار مشترك يا يك سازمان منطقه اي مشابه يا به موجب يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، به سرمايه گذاران هر كشور ثالثي مزاياي ويژه اي اعطا نمايد، ملزم به ارايه چنين مزايايي به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.

*)به موجب بند (33) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، بند 2 ماده 4 پيوست اين مصوبه معتبر اعلام شده است.

ماده 5 تمهيدات مساعدتر
قطع نظر از شرايط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هريك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا ممكن است قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.

ماده 6 سلب مالكيت و جبران خسارت

1 - سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه گذاران يك طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد ديگر نبايد مورد سلب مالكيت ، ملي كردن يا مشمول تدابيري مستقيم يا غير مستقيم ، با تاثيرات مشابه قرارگيرد، مگر اينكه اقدامهاي مزبور به خاطر يك هدف عمومي به روشي غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع ، موثر و منصفانه خسارت و برابر موازين قانوني، لازم باشد.

2 - جبران خسارت براي سلب مالكيت يك سرمايه گذاري پذيرفته شده ، بايد معادل ارزش سرمايه گذاري، بلافاصله قبل از عمل سلب مالكيت يا آگاهي از آن باشد.

ماده 7 زيانها
سرمايه گذاران هر طرف متعاهد كه سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده آنها به علت جنگ يا هر گونه درگيري مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراري، شورش يا حوادثي مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شوند، از رفتاري كه نامساعد تر از رفتار طرف متعاهد ياد شده با سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث نباشد، هر كدام كه از نظر جبران خسارت ، اعاده مال و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.

ماده 8 برگشت سرمايه و انتقال

1 - هر طرف متعاهد با حسن نيت، اجازه تمامي انتقالات مربوط به يك سرمايه گذاري پذيرفته شده را به صورت آزاد و بدون تاخير بي دليل به داخل و خارج از قلمرو خود خواهد داد0اينگونه انتقالات، موارد زير را شامل مي شوند:
الف : عوايد،
ب : مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمام يا بخشي از يك سرمايه گذاري پذيرفته شده،
پ : جبران خسارت برابر مواد (6) و (7)،
ت : بازپرداخت و پرداخت هزينه هاي مالي حاصل از وامهاي مرتبط با سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده،
ث : حقوق ماهانه ، دستمزدها و ديگر وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايه گذاري پذيرفته شده را در قلمرو طرف متعاهد ديگر اخذ نموده اند،
ج : پرداختهاي ناشي از اختلاف مربوط به يك سرمايه گذاري پذيرفته شده،

2 - انتقالات بايد به سرعت به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي تبديل در روز انتقال انجام پذيرد0

ماده 9 جانشيني

1 - چنانچه سرمايه گذاري پذيرفته شده سرمايه گذار يك طرف متعاهد در مقابل خطرهاي غير تجاري به موجب يك نظام قانوني ، به وسيله يك شركت بيمه همان طرف متعاهد بيمه شده باشد، هرگونه جانشيني بيمه گر كه از شرايط قرارداد بيمه ناشي شود به وسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد0

2 - چنين بيمه گري حق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي كه سرمايه گذار استحقاق آن را داشته است ندارد.

3 - اختلافهاي بين يك طرف متعاهد و چنين بيمه گري براساس مفاد ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده 10 رعايت تعهدات
هر طرف متعاهد، رعايت مستمر تعهداتي را كه در رابطه با سرمايه گذاريهاي پذيرفته شده سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر پذيرفته است ، تضمين مي نمايد.

ماده 11 حل و فصل اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايه گذار

1 - چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايه گذار درباره يك سرمايه گذاري پذيرفته شده به وجود آيد، طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) در ابتدا سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهندنمود.

2 - چنانچه طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) يادشده نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد با رعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) يك داور منصوب نموده و اين دو داور يك داور تعيين خواهند نمود.

3 - هر طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) كه در داوري پيشقدم مي شود، داور خودش را ضمن (درخواست داوري) منصوب مي نمايد0 چنانچه طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) داور خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت (درخواست داوري) منصوب ننمايد، داور ياد شده بنا به درخواست طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران)، حسب مورد، به وسيله دبيركل ديوان دايمي داوري منصوب خواهد شد.

4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) به وسيله دبير كل ديوان دايمي داوري منصوب خواهد شد.

5 - سرداور ديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه با هر دو طرف متعاهد در تاريخ انتصاب، روابط ديپلماتيك دارد.

6 - داوري برابر مقررات آنسيترال انجام خواهد شد.

7 - محل داوري در پاريس خواهد بود.

8 - تصميمات ديوان داوري براي طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) قطعي و لازم الاتباع مي باشد.

ماده 12 حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد

1 - چنانچه اختلافي بين طرفهاي متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه به وجود آيد، طرفهاي متعاهد در اولين مرحله سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود.

2 - چنانچه طرفهاي متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هريك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات مربوط به خودشان به يك ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد يك داور منصوب خواهد كرد و اين دو داور يك سرداور از اتباع كشور ثالثي كه با هر دو طرف متعاهد درزمان انتصاب ، روابط ديپلماتيك داشته باشد تعيين خواهند كرد.

3 - طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم مي شود، داور خود را ضمن (درخواست داوري) منصوب خواهد كرد. چنانچه طرف متعاهد ديگر، داور خود را ظرف مدت سي روز از تاريخ دريافت (درخواست داوري) منصوب ننمايد، اين داور بنا به درخواست طرف متعاهدي كه در داوري پيشقدم شده است به وسيله رئيس ديوان دادگستري بين المللي تعيين خواهد شد.

4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور براي انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هريك از طرفين متعاهد به وسيله رئيس ديوان دادگستري بين المللي منصوب خواهد شد.

5 - چنانچه در موارد مندرج در بندهاي (3) و (4) اين ماده، رئيس ديوان دادگستري بين المللي از انجام وظيفه يادشده معذور يا چنانچه وي تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب به وسيله معاون رئيس ديوان دادگستري بين المللي انجام خواهد شد و اگر وي نيز از انجام اين وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب به وسيله عضو ارشد ديوان دادگستري بين المللي كه تبعه هيچيك از طرفهاي متعاهد نيست انجام خواهد شد.

6 - با رعايت ساير شرايط تعيين شده به وسيله طرفهاي متعاهد، ديوان در مورد آيين رسيدگي و محل داوري تصميم خواهد گرفت.

7 - تصميمات ديوان براي طرفهاي متعاهد قطعي و لازم الاتباع مي باشد.

ماده 13 لازم الاجرا شدن
اين موافقتنامه در تاريخ ارايه آخرين سند تصويب به وسيله يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر به اجرا درآمده و لازم الاتباع خواهد بود.

ماده 14 مدت و فسخ
1 - اين موافقتنامه براي يك دوره ده ساله معتبر خواهد بود، مگر اينكه برابر بند (2) اين ماده فسخ شود0
2 - هر طرف متعاهد مي تواند با ارايه اطلاعيه كتبي و قبلي يك مساله به طرف متعاهد ديگر، اين موافقتنامه را در پايان ده ساله اول يا در هر زمان پس از آن فسخ نمايد.
3 - نسبت به سرمايه گذاريهاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه، كليه مقررات ديگر مواد اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله از تاريخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود. براي گواهي مطالب بالا، امضاكنندگان زير با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضا كرده اند.
اين موافقتنامه به تاريخ .................. در ...................... در دو نسخه به زبانهاي فارسي، ملايو و انگليسي منعقد شده است و هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردارند درصورت اختلاف در تفسير موافقتنامه ، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف
دولت برونئي

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0