اصلاح مقررات امنيتي و انتظامي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1375/12/13 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصاديتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اصلاح مقررات امنيتي و انتظامي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1375,12,13
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)به موجب بند (48) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، اين مصوبه معتبر اعلام شده است.

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 13 / 12 / 1375 با توجه به ايراد رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ( موضوع نامه شماره ۹۱۷ هـ ـ ب مورخ 20 / 3 1374 ) با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ( موضوع تصويبنامه شماره ۱۶۶۳۲ / ت ۳۰ هـ مورخ 13 / 2 / 1373 ) و به استناد بند (د) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصويب نمودند :
بند (3) ماده (7) مقررات امنيتي و انتظامي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ( موضوع تصويبنامه شماره ۲۷۱۱۶ / ت ۹۳ ك مورخ 22 / 8 / 1373 ) حذف مي شود .

اين تصويبنامه در تاريخ 6 / 1 / 1376 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .

معاون اول رييس جمهور – حسن حبيبي

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0