اصلاح ماده (10) اصلاحي مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1375/09/24 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح ماده (10) اصلاحي مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1375,09,24

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي در جلسه مورخ 24 / 9 / 1375 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ( موضوع تصويبنامه شماره 16632 / ت 30 هـ مورخ 13 / 2 / 1373) و با عنايت به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ( موضوع نامه شماره 1269 هـ ب مورخ 6 / 3 / 1375) تصويب نمودند:

ماده (10) اصلاحي مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران ( موضوع تصويبنامه شماره 49047 / ت 15795 ك مورخ 21 / 8 / 1374) به شرح زير اصلاح مي شود:
« ماده 10 - حقوق قانوني سرمايه گذاران خارجي مورد تضمين و حمايت است. سرمايه سرمايه گذاران خارجي چنانچه در مواردي به وسيله قانون به نفع عموم ملي شود و يا اينكه از سرمايه گذاران مزبور سلب مالكيت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده سازمان مي باشد. در چنين مواردي سرمايه گذار بايد ظرف شش ماه از تاريخ سلب مالكيت، تقاضاي جبران خسارت وارده را به سازمان تسليم نمايد. سازمان خسارت وارد شده را به قيمت روز محاسبه و ظرف مدت سه ماه جبران مي نمايد.
سازمان هر منطقه مي تواند از طريق عقد قرارداد با بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه نسبت به تضمين هاي ياد شده اقدام نمايد.
تبصره - در صورتي كه سرمايه گذاران مذكور در اين ماده مايل باشند كه تضمين ياد شده بر طبق قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي - مصوب 1334 - انجام شود، بايد از قبل پيشنهاد خود را براي سرمايه گذاري به هيأت موضوع ماده (2) قانون ياد شده ارايه نمايند و صدور تضمين مربوط در صورت رعايت مراحل و تشريفات مقرر در آن قانون مجاز خواهد بود.»

اين تصويبنامه در تاريخ ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۷۵ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .

معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي