اصلاح تصويبنامه شماره 40102 / ت16466 ك مورخ 26 / 1 / 1375

مصوب 1375/09/24 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصاديتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اصلاح تصويبنامه شماره 40102 / ت16466 ك مورخ 26 / 1 / 1375
مصوب 1375,09,24
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)به موجب بند (43) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، اين مصوبه معتبر اعلام شده است.

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي در جلسه مورخ 24 /9 /1375 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ( موضوع نامه شماره 1368 هـ ب مورخ 22 / 7 / 1375) تصويب نمودند :
عبارت زير به انتهاي تصويبنامه شماره 40102 / ت 16466 ك مورخ 26 / 1 / 1375 اضافه مي شود :
« حدود اختيارات سازمان مسؤول ياد شده بر طبق تصويبنامه شماره 42890 / ت 15003 ك مورخ 23 / 3 / 1374 و اصلاحات بعدي آن و با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور مي باشد.»

اين تصويبنامه در تاريخ 15 / 10 / 1375 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .

معاون اول رييس جمهور – حسن حبيبي

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0