اصلاح آيين نامه اجرايي بند «د» تبصره (25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1375/04/18 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اصلاح آيين نامه اجرايي بند «د» تبصره (25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1375,04,18

*)

اين مصوبه به موجب بند (39) پيوست (1)، مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، كل مصوبه نسخ (نسخ ضمني و با اجرا منتفي) شده است.

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي در جلسه مورخ 18/4/1375 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره 65632/ ت 409 هـ مورخ 9/11/1373) و به استناد بند "د" تبصره (25) قانون "برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران" – مصوب 1373 - تصويب نمود:
-متن زير به عنوان ماده (15) به آيين نامه اجرايي بند "د" تبصره (25) قانون ب دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موضوع تصويبنامه شماره 42890 ت 15003 ك مورخ 23/3/1374) الحاق مي شود و شماره ماده (15) آيين نامه ياد شده به (16) تغيير مي يابد.
"ماده 15 - برنامه ها و فعاليت هاي توسعه و طرح كالبدي زمين منطقه همچنين اصلاحات بعدي آنها بايد به تصويب شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي برسد."

اين تصويبنامه در تاريخ 24/5/1375 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .

حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0