لايحه قانوني راجع به استفاده كاركنان كادر اداري وزارت آموزش و پرورش كه بر اي خدمت معلمي استخدام شده اند از طرح طبقه بندي مشاغل معلمان كشور و احتساب سوابق تجربي آنان

مصوب 1358/09/17 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

لايحه قانوني راجع به استفاده كاركنان كادر اداري وزارت آموزش و پرورش كه براي خدمت معلمي استخدام شده اند از طرح طبقه بندي مشاغل معلمان كشور و احتساب سوابق تجربي آنان
مصوب 1358,09,17با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده - كاركنان كادر اداري وزارت آموزش و پرورش در صورتي كه از بدو استخدام براي خدمت معلمي استخدام شده و بعداً براساس نياز وزارتخانه از 22 بهمن ماه 1357 به بعد از وجودشان در مشاغل غير آموزشي استفاده شده است يا ميشود بشرط تمايل ميتوانند از طرح طبقه بندي مشاغل معلمان كشور استفاده نمايند. سوابق تجربي آنان چه در كادر آموزشي و چه در ساير رشته‌هاي شغلي كلا جزء تجربه قابل قبول محاسبه و تفاوت ناشي از تغيير گروه شغلي آنان از تاريخ تصويب اين قانون قابل پرداخت خواهد بود.

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران