قانون نحوه تأثير سوابق خدمت غير دولتي در احتساب حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري كاركنان دولت

مصوب 1372/02/19 مجلس شوراي اسلامي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون نحوه تأثير سوابق خدمت غير دولتي در احتساب حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري كاركنان دولت
مصوب 1372,02,19

ماده واحده - سوابق خدمت مستخدمين دولت، شهرداريها و نهادهاي انقلاب اسلامي در شركتها و مؤسسات غير دولتي كه بابت آن حق بيمه يا‌كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي ذيربط پرداخت گرديده است، با انتقال حق بيمه يا كسور بازنشستگي پرداختي سهم مستخدم و كارفرما به‌ صندوق بازنشستگي مربوط به مستخدم در حالات بازنشستگي و وظيفه و وظيفه ازكارافتادگي صرفاً در تعيين حقوق يا مستمري بازنشستگي و وظيفه‌ قابل احتساب مي‌باشد مشروط بر آن كه مستخدمين مزبور (‌در حالت بازنشستگي) داراي حداقل بيست (20) سال سابقه خدمت دولتي باشند.

تبصره 1 - سنوات خدمت موضوع اين قانون در محاسبه سنوات خدمت لازم براي بازنشستگي، اعطاء پايه، درجه يا نظاير آن منظور نخواهد‌گرديد.

تبصره 2 - قوانين استخدامي دستگاه‌هاي دولتي منجمله قوانين خاص شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر نام است از‌لحاظ سنوات خدمت لازم براي بازنشستگي، تعيين حقوق بازنشستگي و ساير مقررات مربوط در اين رابطه كماكان به قوت خود باقي است.

تبصره 3 - ميزان كسور بازنشستگي كه از صندوق قبلي به صندوق جديد منتقل مي‌شود و ميزان كسور بازنشستگي متعلقه و همچنين مابه‌ التفاوت‌اين دو مبلغ بر اساس آئين‌ نامه‌اي كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب‌ هيأت وزيران مي‌رسد، تعيين خواهد گرديد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز يكشنبه نوزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي‌ تصويب و در تاريخ 26/2/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري