قانون تاسيس استان اردبيل

مصوب 1372/01/22 مجلس شوراي اسلامي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون تأسيس استان اردبيل
مصوب 1372,01,22

ماده واحده - به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به تأسيس استاني تحت عنوان استان اردبيل به مركزيت شهر اردبيل در محدوده شهرستانهاي‌پارس‌آباد، بيله ‌سوار، گرمي، اردبيل، مشكين‌ شهر و خلخال اقدام نمايد.

تبصره - با انتزاع اردبيل و شهرستانهاي فوق‌الذكر و تشكيل استان جديد به تناسب جمعيت و وضعيت جغرافيائي و وسعت اين قسمت از استان‌ آذربايجان شرقي نيروها و امكانات و بودجه و اعتبارات مناسب به استان جديد منتقل مي‌گردد.
‌هياتي متشكل از معاون اول رياست جمهوري كه رياست هيات را بر عهده دارد و وزراء كشور و امور اقتصادي و دارايي و سازمانهاي برنامه و بودجه و‌امور اداري و استخدامي كشور مسوول اجراي مفاد اين تبصره و تعيين ميزان مناسب نيرو و امكانات و بودجه و اعتبارات قابل انتزاع و تحويل به استان‌ جديد خواهند بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 29/1/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري