قانون الحاق يك تبصره به قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان

مصوب 1376/01/19 مجلس شوراي اسلامي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

قا نون الحاق يك تبصره به قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان
مصوب 1376,01,19

ماده واحده تبصره زير به ماده واحده قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب 10/9/1362الحاق مي گردد.
تبصره
– به دستگاههاي موضوع اين قانون اجازه داده مي شود در صورت تقاضاي بانوان كارمند رسمي وثابت خود و موافقت بالاترين مقام مسوول ، همچنين بتوانند به جاي نيمه وقت ساعات خدمت آنان را به سه چهارم ساعات كار مقرر تقليل دهند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ نوزدهم فروردين ماه يكهزارو سيصدو هفتادو شش مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 10/2/1376به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري